SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
4
2
6
4
8
1
An ninh quốc phòng 05 Tháng Tư 2019 5:40:00 CH

KỶ NIỆM 84 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ (28/3/1935 - 28/3/2019)

Lực lượng dân quân tự vệ quận Bình Thạnh luôn nâng cao bản lĩnh chính trị, sẵn sàng chiến đấu

 

Dân quân tự vệ (DQTV) là lực lượng vũ trang (LLVT) quần chúng không thoát ly sản xuất công tác, là một bộ phận của LLVT Nhân dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý, điều hành của Chính phủ và UBND các cấp, sự chỉ đạo, chỉ huy thống nhất của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và sự chỉ đạo, chỉ huy trực tiếp của cơ quan quân sự địa phương. Kế thừa và phát huy truyền thống dựng nước và giữ nước hàng nghìn năm của dân tộc; vận dụng đúng đắn sáng tạo nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện hoàn cảnh cụ thể của nước ta, ngay từ khi mới ra đời Đảng ta đã đề ra chủ trương về “Vũ trang công nông” (Luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương).
Ngày 28/3/1935, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ nhất họp mặt tại Ma Cao (Trung Quốc), Đảng ta đã ra “Nghị quyết về đội tự vệ”. Đây là nghị quyết đầu tiên của Đảng về tổ chức, chỉ đạo xây dựng, huấn luyện và hoạt động của lực lượng tự vệ. Nghị quyết về Đội tự vệ khẳng định “Tự vệ đội càng mạnh thì tức là có điều kiện thuận lợi để sau này tổ chức du kích chiến tranh và vũ trang bạo động”. Đây là một dấu ấn quan trọng mở ra một thời kỳ mới, là tư tưởng chỉ đạo chiến lược của Đảng xuyên suốt qua các giai đoạn cách mạng. Có thể nói, Nghị quyết về Đội tự vệ là khởi đầu của tư tưởng vũ trang toàn dân và tư tưởng chiến tranh nhân dân với phòng trào toàn dân đánh giặc. Ngay sau khi có nghị quyết của Đảng, các Đội tự vệ công nông mang tính chất là những tổ chức vũ trang quần chúng ra đời, đây là tiền thân của các đội Cứu quốc quân, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân sau này. 
Ngày 02/9/1945, nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ra đời trong vòng vây của các thế lực đế quốc và phản động quốc tế. DQTV Việt Nam trở thành LLVT của Nhà nước, một trong ba thứ quân của LLVT nhân dân, một công cụ chủ yếu của chính quyền ở cơ sở. Từ phong trào quân sự hóa toàn dân, vũ trang toàn dân, tự vệ cứu quốc mà nòng cốt là tự vệ chiến đấu trong một thời gian ngắn được mặt trận Việt Minh tổ chức rộng khắp ở các làng xã, đường phố trong cả nước. Lực lượng này đã thực sự là một công cụ chuyên chính chủ yếu bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng còn non trẻ, bảo vệ thành quả cách mạng.
Trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và chống Mỹ giải phóng miền Nam (1955 - 1975), lực lượng DQTV ở miền Bắc đã tích cực tham gia cải cách ruộng đất, đánh đổ địa chủ, phong kiến, khôi phục và đẩy mạnh sản xuất; tham gia bắt gọn nhiều toán biệt kích Mỹ - Ngụy tung ra miền Bắc (nhất là những năm 1960 - 1963). Lực lượng dân quân du kích ở miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã tỏ rõ khả năng anh dũng phi thường, luôn chủ động đánh địch bằng mọi thứ vũ khí, vận dụng các hình thức đánh địch hết sức phong phú, sáng tạo trên khắp ba vùng chiến lược; kết hợp chặt chẽ đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, ba mũi giáp công (quân sự, chính trị, binh vận), hình thành thế trận chiến đấu, phát triển các căn cứ chiến đấu, vành đai du kích, vành đai diệt Mỹ... thực hiện bám trụ kiên cường, giữ thế xen kẽ, cài răng lược với địch. Trong cuộc tổng tiến công mùa xuân 1975, lực lượng DQTV cùng bộ đội chủ lực và toàn dân miền Nam tiến công và nổi dậy đồng loạt; xã giải phóng xã, huyện giải phóng huyện, tỉnh giải phóng tỉnh “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào” giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). 
 
Chiến sĩ dân quân tham gia tổng vệ sinh ở địa bàn dân cư. (Ảnh: TH)
Từ khi cả nước độc lập, thống nhất đi lên chủ nghĩa xã hội, lực lượng DQTV đã làm nòng cốt cho Nhân dân ở cơ sở khắc phục hậu quả chiến tranh, tích cực rà phát bóc gỡ bom mìn địch, giải phóng hàng triệu ha đất canh tác để Nhân dân khôi phục sản xuất, tiếp tục truy quét tàn quân, bọn phản động của địch còn cài cắm lại. Lực lượng DQTV đã huy động hàng triệu lượt người tham gia xây dựng tuyến phòng thủ biên giới; phối hợp và phục vụ bộ đội chiến đấu góp phần quan trọng và thắng lợi của hai cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới phía Bắc và biên giới Tây Nam; phối hợp với Công an nhân dân và các lực lượng khác thực hiện tốt việc bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. 
Tháng 01/1996 Pháp lệnh về DQTV ra đời, đây là văn bản có tính pháp lý cao nhất của Nhà nước nhằm tiếp tục tăng cường chỉ đạo xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh toàn diện cả về tổ chức, huấn luyện. Từ khi có Pháp lệnh về DQTV đến nay, công tác huấn luỵên DQTV đã có sự đổi mới cả về nội dung và phương pháp, chú trọng tập huấn, bồi dưỡng cán bộ. Tổ chức các hội thi, hội thao, diễn tập để nâng cao trình độ năng lực công tác, chỉ huy và hoạt động, chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ DQTV. Hoạt động của lực lượng DQTV đã tập trung vào nhiệm vụ phối hợp với lực lượng công an giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở. Phối hợp với các lực lượng khác giải quyết các vụ việc, tập trung bảo vệ các ngày lễ, tết, xung kích trong sản xuất, phòng chống thiên tai lũ lụt, vận động quần chúng thực hiện chính sách của Đảng, Nhà nước. Nhìn chung, với cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, cơ quan quân sự làm tham mưu, DQTV ngày càng hoạt động có hiệu quả, thiết thực, tạo được lòng tin cho cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương cũng như các cấp, các ngành đoàn thể và đơn vị kinh tế. 
Trong những năm qua, DQTV quận Bình Thạnh không ngừng được củng cố, phát triển về số lượng và chất lượng, đảm bảo sức chiến đấu ngày càng được nâng lên đáp ứng với vai trò và nhiệm vụ trong tình hình mới. Đến nay, lực lượng DQTV là đảng viên đạt 24,26% (trong đó đảng viên trong dân quân đạt 23,05%), đoàn viên trong dân quân tự vệ đạt 70,22% (đoàn viên trong dân quân dạt 75,72%). Ngoài các lực lượng dân quân cơ động quận, dân quân thường trực 20 phường, lực lượng DQTV quận đã xây dựng được các phân đội binh chủng chiến đấu và phục vụ chiến đấu từ quận đến 20 phường; thường xuyên tổ chức học tập, rèn luyện kỹ năng nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ của địa phương trong tình hình mới. Bên cạnh đó, DQTV quận còn là lực lượng nòng cốt trong thực hiện dân vận tại địa phương, tích cực trong giúp Nhân dân khắc phục những khó khăn, hậu quả thiên tai, tham gia xây dựng nhà tình thương. Cùng với chính quyền và các đoàn thể địa phương thực hiện tốt công tác vận động quần chúng chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân. Phối hợp cùng Công an bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, sẵn sàng đập tan mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch. Cán bộ, chiến sĩ DQTV quận Bình Thạnh tiếp bước với truyền thống xây dựng, chiến đấu vẻ vang, sẽ thường xuyên nâng cao cảnh giác, xây dựng ý chí chiến đấu, phấn đấu xây dựng lực lượng không ngừng lớn mạnh; mỗi cán bộ chiến sĩ trên từng vị trí công tác cần phấn đấu tích cực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó. Xứng đáng với lời khen ngợi của Bác Hồ muôn vàn kính yêu.
Trải qua 84 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, lực lượng DQTV là LLVT quần chúng, sinh ra và lớn lên trong phong trào cách mạng của Nhân dân, gắn bó mật thiết với quê hương, làng bản, với từng căn nhà, đường phố, công, nông lâm trường, nhà máy, xí nghiệp. Kỷ niệm ngày truyền thống của lực lượng DQTV, chúng ta càng tưởng nhớ, ghi sâu trong từng trái tim, khối óc mỗi người về công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Đảng ta, của dân tộc ta, danh nhân văn hóa của thế giới, người Cha thân yêu của các LLVT nhân dân. 
THU HÀ

Số lượt người xem: 296    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm