SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
3
8
3
6
5
7
Tin tức sự kiện 13 Tháng Năm 2019 11:00:00 SA

Nội dung trọng tâm công tác cải cách hành chính của quận cần thực hiện trong năm 2019

 

Với chủ đề “Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội”, trong năm 2019 chính quyền quận Bình Thạnh tập trung triển khai thực hiện hoàn thành tốt một số nhiệm vụ trọng tâm gồm:
Công tác chỉ đạo, điều hành: kịp thời kiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc cải cách hành chính quận và phường, phù hợp với yêu cầu công tác. Chấn chỉnh, khắc phục các thiếu sót, công khai kịp thời kết quả đánh giá cải cách hành chính của các đơn vị. Chủ động phát hiện các mô hình, gương điển hình, sáng tạo trong cải cách hành chính để nhân rộng trên địa bàn quận. Nâng cao chất lượng khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức. Tăng cường công tác kiểm tra, khảo sát chuyên đề về các hoạt động cải cách hành chính trên địa bàn quận.
Cải cách thể chế: nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận ban hành.
Cải cách thủ tục hành chính: đề cao trách nhiệm người đứng đầu, cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ trong quy trình liên thông, cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực trong thực hiện cơ chế kiểm soát quy trình giải trình giải quyết thủ tục hành chính. Nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tập trung tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Chủ động rà soát, kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính. Tiếp tục đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính đã yêu cầu, điều kiện thực hiện. Tập trung cải cách hành chính trong nội bộ từng cơ quan, đơn vị và giữa các cơ quan, đơn vị với nhau.
Cải cách tổ chức bộ máy: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 3287/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của UBND thành phố. Thực hiện sắp xếp và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn. Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án về ủy quyền cho UBND quận. Xây dựng quy chế phối hợp, phân công, phân cấp rõ ràng giữa các cơ quan, đơn vị để nâng cao vai trò, trách nhiệm của từng cơ quan và cả bộ máy chính quyền quận.
Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức: thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện tốt Quy định đánh giá, phân loại hàng quý theo hiệu quả công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn quận. Quy định rõ và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện Quy tắc ứng xử và thực thi công vụ trên địa bàn quận.
Cải cách hành chính công: tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ, chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính. Triển khai đề án thực hiện và sử dụng nguồn lực cải cách tiền lương. Tăng cường kiểm soát đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.
Hiện đại hóa nền hành chính: thống nhất việc ứng dụng công nghệ thông tin từ quận đến phường. Duy trì, đẩy mạnh việc sử dụng Hộp thư điện tử. Hoàn thiện cac chức năng trên hệ thống phần mềm Quản lý văn bản - Hồ sơ công việc đảm bảo công tác liên thông văn bản được thông suốt và theo mã định danh quy định. Triển khai thực hiện công tác xây dựng, áp dụng, duy trì và cải thiện hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 và ISO điện tử. Đầu tư xây dựng mới, sửa chữa trụ sở làm việc.
Riêng công tác truyền thông hỗ trợ công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính sẽ tập trung tổ chức biên soạn và phát hành rộng rãi các tài liệu thông tin về cải cách hành chính phù hợp với từng mục tiêu, yêu cầu, nội dung tuyên truyền… Duy trì, phát huy chuyên mục dành riêng về công tác cải cách hành chính giới thiệu các mô hình, điển hình hay trong thực hiện cải cách hành chính. 
THU HÀ

Số lượt người xem: 345    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm