SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
0
7
4
9
8
1
Hoạt động Đảng 26 Tháng Mười 2018 11:35:00 SA

Kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2018) và Quốc Khánh (02/9/1945 - 02/9/2018)

Tiếp nối bài học Cách mạng Tháng Tám để vững bước đi tới tương lai

 

 

 

Bài học về nghệ thuật chớp lấy thời cơ, giành thắng lợi nhanh và trọn vẹn của cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945 vẫn còn nguyên giá trị cả về lý luận cũng như thực tiễn, đã và đang được Đảng ta vận dụng để chủ động tạo ra những cơ hội thuận lợi mới trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng hôm nay.
Ngay sau khi xảy ra chiến tranh thế giới thứ hai, hội nghị Trung ương lần thứ 6 (11/1939), hội nghị Trung ương lần thứ 7 của Đảng (11/1940) đã phân tích tình hình trong và ngoài nước, các mâu thuẫn cơ bản và chủ yếu trước mắt, quyết định điều chỉnh về đường lối và phương pháp cách mạng, nêu cao nhiệm vụ giải phóng dân tộc, tập trung mũi nhọn vào chống bọn đế quốc và tay sai.
Tại hội nghị Trung ương lần thứ 8 (ngày 10 đến 19/5/1941), Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng đã nhận định về thời cơ cách mạng Đông Dương: "Rồi đây, những thắng lợi của Liên Xô, sự tan rã của phát xít quốc tế và sự cùng khổ của nhân dân các nước phát xít sẽ thúc đẩy cách mạng bùng nổ tại nhiều nơi". Ngày 16/8/1945, Đại hội quốc dân họp tại Tân Trào (Tuyên Quang) với hơn 60 đại biểu, đại diện cho hơn 20 triệu người dân Việt Nam nhất trí chủ trương tổng khởi nghĩa, xác định chính sách đối nội, đối ngoại, quốc kỳ, quốc ca, cử ra Chính phủ cách mạng lâm thời do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu. Ngày 18/8/1945, Người gửi Thư kêu gọi Tổng khởi nghĩa tới đồng bào cả nước: "Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy dùng sức ta mà giải phóng cho ta". Đáp ứng lời kêu gọi của Bác Hồ và Đảng ta, sáng ngày 19/8/1945, với khí thế cách mạng sục sôi, cả Hà Nội vùng dậy nhanh chóng giành được chính quyền. Ngày 23/8, khởi nghĩa thắng lợi ở Huế, chấm dứt chế độ phong kiến hàng nghìn năm ở nước ta, cổ vũ nhân dân các tỉnh Nam Trung bộ và cả Nam bộ vùng lên giành chính quyền. Sau khi Hà Nội, Huế đã giành được chính quyền, sáng sớm ngày 25/8, hàng chục vạn quần chúng Sài Gòn, Chợ Lớn, các tỉnh lân cận khởi nghĩa giành chính quyền và nhanh chóng thành công.
Thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945, đã để lại cho chúng ta nhiều bài học hết sức quý báu. Một trong những bài học đó là sự lãnh đạo cách mạng của Đảng, nắm bắt thời cơ, dựa vào nhân dân, gắn bó mật thiết với nhân dân. Thành công lớn nhất của nghệ thuật khởi nghĩa trong Cách mạng Tháng Tám là đã chọn đúng thời cơ lịch sử để phát động tổng khởi nghĩa, làm cho sức mạnh của toàn dân ta được nhân lên gấp bội, giành thắng lợi một cách nhanh, gọn, ít đổ máu.
 
 
Hàng vạn người tham gia mít-tinh mừng Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công tại quảng trường Nhà hát lớn Hà Nội. (Ảnh: TL, TNN st) 
Nhận định về thắng lợi vĩ đại của dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Cách mạng Tháng Tám đã lật đổ nền quân chủ mấy mươi thế kỷ, đã đánh tan xiềng xích thực dân gần 100 năm, đã đưa chính quyền lại cho nhân dân, đã xây dựng nền tảng cho nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, độc lập, tự do, hạnh phúc".
Suốt 73 năm qua, bài học về sự lãnh đạo cách mạng của Đảng, nắm bắt thời cơ, dựa vào nhân dân, gắn bó mật thiết với nhân dân, phát huy cao độ sức mạnh to lớn của nhân dân luôn có ý nghĩa thật sâu sắc khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang quyết tâm "đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới". 
Phát huy tinh thần và bài học của cách mạng Tháng Tám chúng ta luôn nêu cao cảnh giác, chủ động nhận diện kịp thời, đầy đủ và có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn, vô hiệu hóa âm mưu, chiến lược "diễn biến hòa bình", "phi chính trị hóa lực lượng vũ trang" của các thế lực thù địch. Về xây Đảng, cần bảo đảm thực chất, hiệu quả, thiết thực công tác "tự phê bình, phê bình", đợt sinh hoạt chính trị "tự soi, tự sửa" theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Tuy dù còn phải đương đầu với nhiều thách thức, nhưng với thế ta, lực ta đã được tạo dựng từ cuộc Cách mạng Tháng Tám, từ các cuộc kháng chiến vĩ đại, từ sự nghiệp đổi mới đất nước, chúng ta sẽ đưa con thuyền cách mạng Việt Nam vững vàng đi tới tương lai tươi sáng.
nguyỄn văn thanh

 


Số lượt người xem: 347    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm