SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
6
1
0
6
8
6
2
Hoạt động Đảng 04 Tháng Chín 2018 11:05:00 SA

Thực hiện Quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

 

Ngày 19/4/2018 UBND quận Bình Thạnh ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện Quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ban hành kèm theo Quyết định số 67/2017/QĐ-UBND của UBND thành phố.
Chủ tịch UBND quận đề nghị thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập tại quận và các Chủ tịch UBND phường phải niêm yết công khai Quy định về Quy tắc ứng xử của công chức ban hành kèm theo Quyết định số 67/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh tại trụ sở làm việc, phòng Tiếp công dân… Đồng thời, tổ chức triển khai quán triệt cho công chức nghiên cứu, thực hiện nghiêm quy định về Quy tắc nêu trên. Song song đó, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của công chức thuộc quyền quản lý; xử lý vi phạm hoặc đề xuất xử lý vi phạm đối với công chức vi phạm Quy tắc và các quy định của pháp luật theo quy định. Cần đưa tiêu chí thực hiện Quy tắc vào hoạt động đánh giá, xếp loại thi đua hàng năm của đơn vị, gắn với việc khen thưởng, tuyên truyền những cá nhân, tập thể thực hiện tốt Quy tắc.
Yêu cầu đặt ra là công chức khi thực thi nhiệm vụ, công vụ phải thực hiện đầy đủ và đúng các quy định về nghĩa vụ của công chức theo quy định tại Điều 8, 9, 10, 16, 17 của Luật Cán bộ, công chức; Điều 16, 17, 18, 19 của Luật Viên chức; Điều 36, 37, 38, 39, 40 của Luật Phòng, chống tham nhũng; Điều 6, 8 Luật Tiếp công dân và các văn bản pháp luật khác có liên quan, trong đó có quy định về Quy tắc ứng xử ban hành theo Quyết định số 67/2017/QĐ-UBND của UBND thành phố. Đồng thời, có trách nhiệm phát hiện việc thực hiện sai hoặc không đầy đủ, không đúng quy định của công chức khác trong cùng cơ quan, đơn vị và công chức, các cơ quan, đơn vị khác có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ, kịp thời phản ánh đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý công chức đó và chịu trách nhiệm cá nhân về những phản ánh của mình.
Đề nghị Chủ tịch UBMTTQVN quận triển khai trong hệ thống tổ chức Mặt trận nội dung quy định về Quy tắc ứng xử nêu trên; trong đó tập trung giám sát việc chấp hành quy định về thời gian, trang phục làm việc, ý thức kỷ luật, giao tiếp và ứng xử của công chức (các quan hệ ứng xử với Nhân dân nơi cư trú, tại nơi công cộng, giải quyết thủ tục hành chính…) qua đó, kịp thời phản ánh đến cơ quan chủ quản của các cá nhân, đơn vị có hành vi vi phạm Quy định này và các quy định pháp luật liên quan đến cán bộ công chức.
Đây là chủ trương nhằm bảo đảm sự liêm chính, văn minh, chuyên nghiệp phù hợp với nghĩa vụ và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Đồng thời, cũng nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của công chức trong công tác phòng, chống tham nhũng khi thi hành nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội theo quy định. Ngoài ra, cũng làm căn cứ cho các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử lý trách nhiệm khi công chức vi phạm các chuẩn mực xử sự trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội và là cơ sở để Nhân dân giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật của công chức.                                 
      XQ

Số lượt người xem: 150    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm