SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
1
7
1
6
9
3
4
Hoạt động Đảng 19 Tháng Năm 2020 10:25:00 SA

KỶ NIỆM 130 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 - 19/5/2020)

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ kính yêu của Nhân dân Việt Nam và các dân tộc bị áp bức trên thế giới

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh (tên lúc nhỏ là Nguyễn Sinh Cung, tên khi đi học là Nguyễn Tất Thành, nhiều năm hoạt động cách mạng trước đây lấy tên là Nguyễn Ái Quốc), sinh ngày 19/5/1890 ở làng Kim Liên, xã Nam Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Thân phụ là một nhà nho yêu nước, nguồn gốc nông dân; thân mẫu lànông dân; chị và anh đều tham gia chống Pháp và bị tù đày. Người lớn lên trong một giai đoạn lịch sử đầy biến động của đất nước. Nhiều cuộc khởi nghĩa, đấu tranh anh dũng của các sĩ phu yêu nước chống thực dân Pháp để giành độc lập cho dân tộc. Thế nhưng tất cả đều lần lượt bị thất bại, phong trào cứu nước của Nhân dân ta khủng hoảng sâu sắc về đường lối.
Với tấm lòng yêu nước thương dân, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã vượt trùng dương bôn ba khắp năm châu bốn biển để tìm đường giành độc lập, tự do cho Tổ quốc và cuối cùng Người đã đến với Chủ nghĩa Mác - Lênin. Bằng thiên tài trí tuệ, nhận thức đúng xu thế phát triển tất yếu của loài người và tính chất mới của thời đại mở ra từ Cách mạng tháng Mười Nga, Người đã tìm thấy ở đó những vấn đề cơ bản của đường lối giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng giai cấp, giải phóng con người; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
 
Tại căn cứ Việt Bắc, Bác Hồ cùng các đồng chí trong Bộ Chính trị họp bàn quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ vào cuối năm 1953. (Ảnh: TL-TNN st)
Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc
Với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập năm 1930 cùng Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng, đường lối cách mạng Việt Nam đã cơ bản được hình thành, con đường cứu nước do giai cấp vô sản lãnh đạo được xác định. Điều này không chỉ khai thông bế tắc trong đường lối giải phóng dân tộc, mà còn giải quyết đúng đắn, sáng tạo trong lãnh đạo thực hiện thắng lợi các vấn đề trọng yếu của cách mạng Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là lãnh tụ Hồ Chí Minh, Nhân dân Việt Nam đã gắn kết thành một khối, phát huy cao độ sức mạnh toàn dân tộc, làm nên thắng lợi Cách mạng tháng Tám năm 1945, lật đổ chế độ thực dân, phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Trong bản Tuyên ngôn độc lập đọc ngày 02/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng tuyên bố trước quốc dân, đồng bào và toàn thế giới: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và sự thật đã thành một nước tự do độc lập”.
Ngay sau khi giành độc lập, chính quyền non trẻ của chúng ta đứng trước tình thế vô cùng khó khăn bởi thù trong giặc ngoài. Trong hoàn cảnh đó, Người đã cùng toàn Đảng chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua bao thác ghềnh, lãnh đạo toàn dân tiếp tục bước vào cuộc kháng chiến chín năm gian khổ, ác liệt. Trên cơ sở đường lối kháng chiến “toàn dân”, “toàn diện”, “trường kỳ”, “dựa vào sức mình là chính” và phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước của toàn dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Đảng ta lãnh đạo Nhân dân lần lượt đánh bại mọi âm mưu xâm lược của kẻ thù. Đặc biệt là thắng lợi trong Chiến dịch Đông Xuân 1953 - 1954 với đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” (07/5/1954) buộc thực dân Pháp phải ký Hiệp định Giơ-ne-vơ, chấm dứt chiến tranh xâm lược Việt Nam và các nước Đông Dương. Tuy nhiên, kẻ thù vẫn không từ bỏ âm mưu xâm lược nước ta, đế quốc quốc Mỹ liền thay chân thực dân Pháp với mưu đồ tiếp tục đặt ách thống trị lâu dài Nhân dân ta ở miền Nam Việt Nam. Nhưng với tinh thần “thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, “không có gì quý hơn độc lập, tự do” được Chủ tịch Hồ Chí Minh hiệu triệu, với sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, quân và dân ta lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ, giải phóng miền Nam bằng đại thắng mùa Xuân (30/4/1975) với chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, thu giang sơn về một mối, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, tiến hành công nghiệp hóa - hiên đại hóa và hội nhập quốc tế.
Với những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch của đất nước sau gần 35 năm đổi mới là minh chứng sinh động khẳng định đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vạch ra. Chính trong quá trình vận động của cách mạng, tư tưởng, đường lối đó ngày càng được bổ sung, phát triển và hoàn thiện, trở thành ngọn đuốc soi đường cho cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
Hồ Chí Minh -Lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân Việt Nam
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, xây dựng nền Cộng hòa Dân chủ Việt Nam, xây dựng Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, tổ chức và huấn luyện các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam.
Thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người; Đảng ta luôn vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin kết hợp với tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành nền tảng tư tưởng, soi đường cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam giành được thắng lợi ngày càng to lớn hơn. Nước ta từ một xứ thuộc địa phong kiến, nghèo nàn, lạc hậu đã vươn lên trở thành nước đang phát triển; văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng cao; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từng bước hoàn thiện; khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố; chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh, độc lập, chủ quyền được giữ vững; vị thế và uy tín của đất nước ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Đúng như đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”. Đất nước ngày càng phát triển, Nhân dân có cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc đã chứng tỏ, tư tưởng, sự nghiệp, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản vô giá, là ngọn đuốc soi đường cho dân tộc ta vững bước đi tới tương lai. Là lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta nhưng Chủ tịch Hồ Chí không bao giờ coi mình đứng cao hơn Nhân dân, không để ai sùng bái cá nhân mình, chỉ tâm niệm suốt đời là người phục vụ trung thành và tận tụy của Nhân dân, “như một người lính vâng mệnh lệnh quốc dân ra mặt trận”. Ở Người, sự vĩ đại và cao cả được thể hiện thông qua những điều hết sức đời thường và giản dị. Đó không chỉ là biểu hiện của đạo đức, lối sống mà còn là phong cách quần chúng, trọng dân và vì dân. Sự giản dị của Người đã trở thành một biểu tượng mang tầm giá trị văn hóa, nhưng lại rất gần gũi với cuộc sống của Nhân dân, khiến ai cũng có thể học tập và noi theo.
Cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng cao đẹp về chí khí cách mạng kiên cường, tinh thần độc lập tự chủ, lòng yêu nước, yêu Nhân dân tha thiết; đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; tác phong khiêm tốn, giản dị. Người để lại cho chúng ta một tấm lòng nhân hậu, một tình cảm chan chứa yêu thương, vì nước, vì dân, vì Đảng; một trí tuệ anh minh, mẫn tiệp; một tầm nhìn xa rộng, sâu sắc; một mẫu mực tuyệt vời về cách sống, cách nghĩ, cách viết, cách nói, cách làm việc.
Hồ Chí Minh - Chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế
Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa yêu nước chân chính kết hợp nhuần nhuyễn với chủ nghĩa quốc tế vô sản. Ngay từ khi đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, ánh sáng chân lý của thời đại, tấm lòng của Người luôn hướng về Nhân dân các dân tộc bị áp bức, chiến đấu không mệt mỏi vì hòa bình, độc lập, tự do, hạnh phúc. Người đã hết lòng, hết sức xây dựng khối đoàn kết nhất trí giữa các Đảng Cộng sản anh em trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản trong sáng, không ngừng vun đắp quan hệ gắn bó, hữu nghị giữa các dân tộc Đông Dương, các nước láng giềng. Người đã có những cống hiến xuất sắc về lý luận cách mạng giải phóng dân tộc thuộc địa dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin: Giành độc lập để tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Người đã tìm ra các giải pháp đấu tranh giải phóng loài người. Đóng góp lớn nhất của Hồ Chí Minh đối với thời đại là từ xác định đúng đắn con đường cứu nước cho dân tộc đến việc xác định được một con đường, một hướng đi và một phương pháp để thức tỉnh hàng trăm triệu người bị áp bức trong thuộc địa lạc hậu.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giải quyết đúng đắn vấn đề “làm thế nào để giải quyết các dân tộc thuộc địa”. Người hoạt động không mệt mỏi để gắn cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới, đã làm sống lại những giá trị tinh hoa của dân tộc Việt Nam. Sự nghiệp cứu nước của Người đã xóa bỏ tất cả những tủi nhục, nô lệ đè nặng trên vai dân tộc ta. Trong gần một thế kỷ, lần đầu tiên trong lịch sử, dưới sự tổ chức và rèn luyện của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo Nhân dân ta xóa bỏ được mọi hình thức áp bức, bóc lột và xây dựng chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả nước. Những thắng lợi của sự nghiệp cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Người và Đảng Cộng sản Việt Nam đã cổ vũ các dân tộc bị áp bức, bóc lột trên toàn thế giới đấu tranh vì mục tiêu cao cả: Hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ của con người. Chính vì vậy, không chỉ Nhân dân Việt Nam kính yêu Chủ tịch Hồ Chí Minh mà Nhân dân, bạn bè thế giới cũng rất yêu quý Người, dành cho Người những tình cảm trân trọng và tốt đẹp nhất.
Hồ Chí Minh - Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam
Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ góp phần tạo ra một chế độ mới, một thời đại mới mà còn tạo ra một nền văn hóa mới trong lịch sử phát triển của dân tộc Việt Nam, góp phần to lớn vào sự phát triển chung của văn hóa nhân loại.
Những năm tháng hoạt động cách mạng, Người đã tiếp thu chọn lọc truyền thống văn hóa dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại. Trong đó đặc biệt là những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin phát triển thành những giá trị văn hóa mới - văn hóa Hồ Chí Minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa đã thấm đậm trong đời sống xã hội, đó là “Văn hóa soi đường quốc dân đi”. Cốt lõi tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa là lòng yêu nước, thương dân, thương yêu con người, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Người đề cao lý tưởng cứu nước, cứu dân, “Tổ quốc trên hết”, “Dân tộc trên hết”, “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”.
Với những cống hiến xuất sắc cho dân tộc Việt Nam và nhân loại tiến bộ trên thế giới, năm 1987, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp quốc (UNESCO) ra Nghị quyết 24C/1865 nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1990) tôn vinh Người là Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam. Đây là vinh dự tự hào vô cùng lớn lao của Đảng và Nhân dân ta.
MỸ DUNG

Số lượt người xem: 55    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm