SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
3
5
2
9
2
5
Hoạt động Đảng 02 Tháng Năm 2019 11:55:00 SA

Triển khai công tác Dân vận chính quyền năm 2019

 

 
Ngày 27/3/2019, UBND quận Bình Thạnh ban hành kế hoạch thực hiện công tác Dân vận chính quyền năm 2019.
Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị và các Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường tiếp tục triển khai thực hiện nội dung các văn bản về công tác dân vận của Trung ương, Thành phố và quận, đây là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị và là trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị.
Trong đó, cần đổi mới nội dung, phương thức công tác dân vận chính quyền phù hợp với tình hình mới; tập trung thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nâng cao tỷ lệ hài lòng của người dân gắn liền với thực hiện chủ đề năm 2019 “Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội”.
Cần chú ý thực hiện công tác dân vận gắn liền với đẩy mạnh công tác cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị, chú trọng việc nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, tăng cường tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với cơ quan hành chính nhà nước. Tăng cường giáo dục đạo đức công vụ, xây dựng phong cách “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với Nhân dân” cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết có hiệu quả những bức xúc, kiến nghị chính đáng, hợp pháp của Nhân dân; chăm lo đảm bảo an sinh xã hội nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.
Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong đó tập trung việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu, ý thức phục vụ Nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức nhất là vai trò của người đứng đầu; đổi mới tác phong, lề lối làm việc theo hướng dân chủ hóa và công khai hóa.
Thực hiện nghiêm túc công tác đánh giá, phân loại, quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Nghiêm túc thực hiện Quy chế phối hợp giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận trong công tác tuyên truyền, phối hợp, phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân. Nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào thi đua “Dân vận khéo”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Đồng thời, chú trọng khen thưởng, phát hiện và nhân rộng các nhân tố mới, gương người tốt việc tốt, những kinh nghiệm, cách làm hay, hiệu quả.
Về cải cách hành chính, triển khai thủ tục hành chính trên địa bàn quận: tiếp tục thực hiện chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020; công khai, minh bạch thủ tục hành chính trên trang thông tin, điện tử của quận, Bản tin Gia Định, tại nơi tiếp nhận hồ sơ và trẻ kết quả giải quyết thủ tục hành chính, tại trụ sở làm việc. Phát huy sự sáng tạo, cải tiến trong cải cách hành chính để phục vụ cá nhân và doanh nghiệp. Tiếp tục bảo trì và nâng cấp hệ thống mạng để đáp ứng việc sử dụng công nghệ thông tin… đạt hiệu quả cao, tỷ lệ số lượng thủ tục hành chính đủ yêu cầu, điều kiện vào cung cấp dịch vụ công mức độ 3, 4. Nâng cao chỉ số về sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với cơ quan hành chính nhà nước đồng thời triển khai việc đánh giá sự hài lòng của người dân và tổ chức trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Ủy ban nhân dân quận. Duy trì tỷ lệ giải quyết hồ sơ hành chính từng loại đúng hạn; tập trung xây dựng cải cách tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả.
Thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019. Đồng thời, các đơn vị chủ động thực hiện tập huấn bồi dưỡng công tác dân vận cho phù hợp với tình hình tại đơn vị. Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục, nâng cao đạo đức công vụ, ý thức phục vụ Nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân, chấp hành quy định về thời gian làm việc, tác phong, giao tiếp ứng xử và ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi nhiệm vụ được giao.
Tổ chức kiểm tra các phòng, ban, đơn vị và các Ủy ban nhân dân phường thực hiện Dân vận chính quyền năm 2019. Việc thực hiện quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn quận.      
                    THU HÀ

Số lượt người xem: 260    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm