SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
3
4
3
4
2
3
Hoạt động Đảng 08 Tháng Tám 2019 7:40:00 SA

KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TUYÊN GIÁO CỦA ĐẢNG (01/8/1930 - 01/8/2019)

Công tác tuyên giáo vừa là một khoa học, vừa là một nghệ thuật

 

Ngày 01/8/1930 Ban Cổ động tuyên truyền Đảng Cộng sản Việt Nam cho xuất bản tài liệu “Ngày Quốc tế đỏ”, đây là ngày đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, kêu gọi và bảo vệ hòa bình, bảo vệ Liên bang Xô Viết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc.
Trên cơ sở những tài liệu và sự kiện lịch sử đặc biệt có ý nghĩa này, năm 2000, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII) quyết định lấy ngày 01/8 hằng năm là “Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng”.
Cho dù tên gọi ở mỗi thời kỳ có khác nhau, về cơ bản, Ban Tuyên giáo Trung ương vẫn là cơ quan tham mưu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; trực tiếp và thường xuyên là cơ quan tham mưu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, về chủ trương, quan điểm và chính sách của Đảng trong lĩnh vực tuyên truyền, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo...
Suốt gần chín thập kỷ qua, ngành Tuyên giáo đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc để giành độc lập, tự do cho đất nước, đánh thắng thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Qua quá trình xây dựng và trưởng thành Đảng ta rút ra một số bài học kinh nghiệm quý giá công tác tuyên giáo, đó là: Kiên định, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để nâng cao tính khoa học của công tác tuyên giáo. Những năm qua, ngành Tuyên giáo luôn bám sát thực tiễn đất nước và tình hình thế giới, dự báo xu hướng, chủ động tham gia định hướng, giải quyết những vấn đề về tư tưởng, tăng cường sự đoàn kết trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội. Ngoài ra, còn huy động toàn bộ hệ thống chính trị làm công tác tuyên giáo, trong đó đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo chuyên trách là lực lượng nòng cốt. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ luôn nâng cao tính chiến đấu, chủ động phản bác kịp thời, sắc bén những luận điệu xuyên tạc, phủ định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Song song đó, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, đãi ngộ đội ngũ cán bộ tuyên giáo theo từng giai đoạn cách mạng, hiện đại hóa phương tiện tác nghiệp… Chú trọng cán bộ cho từng lĩnh vực công tác tuyên giáo, kết hợp chặt chẽ việc đào tạo ở nhà trường với rèn luyện trong thực tiễn.
Có thể nói, công tác tuyên giáo vừa là một khoa học, vừa là một nghệ thuật, bao gồm nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, tác động vào nhiều đối tượng, trên nhiều địa bàn khác nhau.
Ngành Tuyên giáo quận Bình Thạnh tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy tổ chức nhiều cuộc báo cáo thời sự
cho cán bộ, đảng viên tại quận. (Ảnh: VM)
Riêng tại quận Bình Thạnh trong những năm qua, công tác Tuyên giáo luôn được sự quan tâm chỉ đạo của ngành cấp trên đã có những tham mưu kịp thời cho Quận ủy chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, thành phố, quận.
Công tác nắm tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân được chú trọng, kịp thời góp phần tham mưu giúp cấp ủy giải quyết các vấn đề phát sinh trên địa bàn. Qua đó, cán bộ, đảng viên và Nhân dân luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, phấn khởi trước những kết quả của quận đạt được trong thời gian qua, đồng thời tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Công tác giáo dục lý luận chính trị được tăng cường, qua đó tác động tích cực đến nhận thức cán bộ, đảng viên và đội ngũ công chức - người lao động. Nhờ đó, đã nâng cao ý thức, năng lực, bản lĩnh cho cán bộ, đảng viên, góp phần phòng chống suy thoái về tư tưởng, chính trị “tự diễn biến” “tự chuyển hóa”. Công tác thông tin, tuyên truyền, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; nhất là việc tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng với những gương điển hình tiên tiến trong lao động và học tập, những công trình, những việc làm thiết thực cũng góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của cơ quan, đơn vị, địa phương. Ngoài ra, luôn đổi mới hình thức tuyên truyền bằng tờ gấp, inforaphic, clip, trong đó xây dựng được trang Fanpage Người Bình Thạnh, đẩy mạnh tuyên truyền các kết quả phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của quận hàng quý, năm, kết quả giữa nhiệm kỳ… Công tác khoa giáo được phối hợp tổ chức đồng bộ, triển khai đầy đủ, kịp thời. Mặt khác, còn hướng dẫn các đơn vị kịp thời tuyên truyền sâu rộng phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, y tế, giáo dục đào tạo, văn hóa thể thao, gia đình trẻ em… đạt chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch.                           
                                                                                                                                                                                    THU HÀ

Số lượt người xem: 71    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm