SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
5
0
3
9
0
5
6
Tin tức sự kiện 22 Tháng Hai 2011 10:25:00 SA

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI NĂM 1930 – BƯỚC NGOẶT LỊCH SỬ CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM:

 

Mùa xuân năm 1930, Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản đã họp (từ ngày 3 đến ngày 07/02/1930) ở bán đảo Cửu Long, Hương Cảng (Trung Quốc). Tham dự Hội nghị có các đồng chí Trịnh Đình Cửu, Nguyễn Đức Cảnh - đại biểu của Đông Dương Cộng sản Đảng; Nguyễn Thiệu, Châu Văn Liêm - đại biểu của An Nam Cộng sản Đảng và dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc - thay mặt Quốc tế Cộng sản. Hội nghị quyết định hợp nhất ba tổ chức cộng sản: Đông Dương Cộng sản Đảng (17/6/1929), An Nam Cộng sản Đảng (11/1929) và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn (01/01/1930) thành một Đảng duy nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam, đó là vào ngày 03 tháng 02 năm 1930.
Hội nghị thông qua Chánh cương vắn tắt của Đảng, Sách lược vắn tắt của Đảng, Điều lệ vắn tắt của Đảng và Lời kêu gọi của Nguyễn Ái Quốc thay mặt Quốc tế Cộng sản và Đảng Cộng sản Việt Nam gởi đến công nhân, nông dân, đồng bào, đồng chí cả nước nhân dịp thành lập Đảng. Các văn kiện quan trọng trên là Cương lĩnh đầu tiên của Đảng, đã đặt ra và giải quyết những vấn đề cơ bản, cấp thiết và định hướng chiến lược đúng đắn cho tiến trình phát triển của cách mạng Việt Nam.
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở Việt Nam. Đó cũng là kết quả của sự phát triển cao và thống nhất của phong trào công nhân và phong trào yêu nước. Chủ nghĩa Mác - Lênin không chỉ là hệ tư tưởng lý luận của giai cấp công nhân, phong trào công nhân mà còn là vũ khí giải phóng giai cấp công nhân, giải phóng dân tộc, giải phóng toàn xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Việc thành lập Đảng là một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam ta. Nó chứng tỏ rằng giai cấp vô sản ta đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng”. Đường lối cách mạng của Đảng thể hiện trong Cương lĩnh là mục tiêu, lý tưởng của Đảng, phù hợp và đáp ứng đúng nguyện vọng của giai cấp công nhân, các tầng lớp nhân dân lao động và của toàn dân tộc.
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời khẳng định giai cấp công nhân và đảng tiên phong của nó đứng ở vị trí trung tâm và giữ vai trò lãnh đạo cách mạng. Điều đó quyết định nội dung, xu hướng phát triển của xã hội Việt Nam giành độc lập dân tộc đi tới chủ nghĩa xã hội. Sự lựa chọn con đường cách mạng đó phù hợp với nội dung và xu thế cách mạng của thời đại mới được mở ra từ Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại (1917) và chỉ có đường lối độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mới bảo đảm độc lập tự do thật sự cho dân tộc, “đối với nước ta, không còn con đường nào khác để có độc lập dân tộc thật sự và tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Cần nhấn mạnh rằng, đây là sự lựa chọn của lịch sử, sự lựa chọn đã dứt khoát từ năm 1930 với sự ra đời của Đảng ta”. Từ đó, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
THÀNH TỰU VĨ ĐẠI VÀ BÀI HỌC TỔNG QUÁT CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG TRONG 81 NĂM QUA:
Trong 81 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam giành được những thắng lợi vĩ đại:
Một là: Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và khai sinh ra Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam) mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
Hai là: Thắng lợi của các cuộc kháng chiến oanh liệt giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, đánh thắng chủ nghĩa thực dân cũ và mới, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thực hiện thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.
Ba là: Thắng lợi của sự nghiệp đổi mới, từng bước đưa đất nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội; xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa phù hợp với thực tiễn Việt Nam.
Với những thắng lợi đã giành được của cách mạng nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng làm cho chúng ta thêm tự hào về dân tộc Việt Nam - một dân tộc anh hùng, thông minh và sáng tạo; tự hào về Đảng ta - Đảng Cộng sản Việt nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện đã một lòng một dạ chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.
Trong giai đoạn lãnh đạo của công cuộc đổi mới, thực hiện đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội, Đảng ta luôn nhất quán kiên định những vấn đề cơ bản:
- Trong quá trình đổi mới phải kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đứng trước những khó khăn, thách thức, những biến động phức tạp của tình hình thế giới và khu vực, Đảng ta luôn kiên định xây dựng và thực hiện các chủ trương, chính sách đổi mới đúng đắn, phát huy những truyền thống quý báu của dân tộc và những thành tựu cách mạng đã đạt được, giữ vững độc lập dân tộc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
- Đổi mới phải dựa vào nhân dân, vì lợi ích của nhân dân, phù hợp với thực tiễn, luôn luôn sáng tạo.
- Đổi mới phải kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.
- Đường lối đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định thành công của sự nghiệp đổi mới.
Đảng khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới, tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận, hoàn thiện đường lối đổi mới; thường xuyên xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tạo ra sự thống nhất về quan điểm, ý chí và hành động trong toàn Đảng; lãnh đạo tổ chức thực hiện, xây dựng và kiện toàn bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh.
PHÁT HUY NHỮNG TRUYỀN THỐNG VẺ VANG CỦA ĐẢNG TRÊN CON ĐƯỜNG XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA:
Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta đã xây đắp nên những truyền thống cực kỳ quý báu, đó là:
- Đoàn kết, truyền thống cực kỳ quý báu và là bài học lớn của cách mạng nước ta.
- Quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân đã trở thành nguồn sức mạnh và truyền thống của cách mạng Việt Nam.
- Truyền thống đấu tranh kiên cường bất khuất của nhiều thế hệ đảng viên cộng sản và quần chúng nhân dân, họ chấp nhận mọi gian khổ, hy sinh, tiên phong gương mẫu, phấn đấu cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
- Đảng ta luôn nêu cao tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo, tự lực tực cường trong hoạch định đường lối, chủ trương, lựa chọn phương pháp nhằm phát huy sức mạnh của cách mạng, phát huy nội lực của dân tộc và đất nước, nắm vững thời cơ, đẩy lùi nguy cơ, khắc phục và vượt qua mọi khó khăn thử thách.
- Đảng ta nêu cao chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân, thủy chung, trong sáng trong quan hệ với đồng chí, bạn bè, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.
Năm 2010, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước được thực hiện trong bối cảnh đất nước phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Nhưng với nỗ lực của hệ thống chính trị, của nhân dân, kinh tế - xã hội nước ta đã đạt được phần lớn các chỉ tiêu theo nghị quyết đề ra. Kinh tế phục hồi khá nhanh, tăng trưởng (GDP) ước đạt 6,7%; các lĩnh vực văn hóa - xã hội được chăm lo tốt hơn, góp phần thiết thực vào ổn định và cải thiện đời sống nhân dân; công tác khoa học - công nghệ và bảo vệ môi trường đã đạt được những kết quả quan trọng; công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh; công tác đối ngoại đạt nhiều kết quả tích cực, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao. Kết quả năm 2010 đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2005 - 2010. Trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, trong năm 2010, cùng chịu ảnh hưởng của những khó khăn trong nước và thế giới tác động bất lợi đến việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, song với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố, cùng với sự nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, sự năng động, sáng tạo của các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân đã ổn định tình hình sản xuất - kinh doanh, từng bước phục hồi kinh tế thành phố, với tốc độ tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước (quý I: 11%, quý II: 11,1%, quý III: 11,6%, quý IV dự ước tăng: 12,6%). Tổng sản phẩm nội địa ước tăng 11,5% so với 2009. Song song với những thành quả về kinh tế, đời sống của nhân dân được nâng lên, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân phát triển tích cực, bảo đảm an sinh xã hội, kịp thời hỗ trợ ổn định đời sống cho diện chính sách, hộ nghèo và giải quyết việc làm mới cho lao động bị mất việc làm do suy thoái kinh tế, giữ vững an ninh chính trị và trật tự xã hội…
Năm 2011 - năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh và Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ quận Bình Thạnh, kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Đảng, giữ gìn và phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, Đảng bộ và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng như quận Bình Thạnh đoàn kết, năng động, sáng tạo, đồng tâm hiệp lực vượt qua khó khăn, đẩy mạnh Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và bầu cử Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, nỗ lực phấn đấu đạt kết quả cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi Nghị quyết ngay từ năm đầu của nhiệm kỳ, nhằm tạo thế và lực cho sự phát triển bền vững của thành phố trong những năm tiếp theo.        
                                                                                            BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY QUẬN BÌNH THẠNH

 


Số lượt người xem: 290560    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm