SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
6
6
8
4
2
5
8
Tin tức sự kiện 04 Tháng Giêng 2011 7:25:00 CH

Luôn học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong kho tàng di sản vô giá của hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh có tư tưởng về đại đoàn kết. Đây là tư tưởng nổi bật, có giá trị trường tồn đối với quá trình lãnh đạo cách mạng giải phóng dân tộc; xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta.

          Khái niệm đại đoàn kết toàn dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống những luận điểm, nguyên tắc, phương pháp giáo dục nhằm tập hợp, phát huy cao nhất sức mạnh toàn dân cùng với sức mạnh thời đại trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. Nói cách khác, đó là tư tưởng xây dựng, củng cố, mở rộng lực lượng cách mạng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng con người để xây dựng xã hội mới.

          Ngày 06/6/1941, trong bức thư "Kính cáo đồng bào"; Người viết: "Bảy tám mươi năm nay dưới quyền thống trị của giặc Pháp, chúng ta luôn luôn tranh đấu giành quyền tự do… Việc lớn chưa thành không phải vì đế quốc mạnh, nhưng một là vì cơ hội chưa chín, hai là vì dân ta chưa hiệp lực đồng tâm. Nay cơ hội giải phóng đến rồi… Hiện thời muốn đánh Pháp, Nhật ta chỉ cần một điều: Toàn dân đoàn kết". Đến tháng 8/1945, trong "Thư kêu gọi Tổng khởi nghĩa" Bác Hồ viết: "Hỡi Đồng bào yêu quý! Bốn năm trước đây, tôi có thư kêu gọi đồng bào ta đoàn kết, vì có đoàn kết mới có lực lượng, có lực lượng mới giành được độc lập, tự do".

          Là một người am hiểu sâu sắc lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc và chính chủ nghĩa yêu nước, truyền thống đoàn kết của dân tộc trong chiều sâu và bề dày lịch sử hơn bốn ngàn năm đã tác động mạnh mẽ và được Người ghi nhận như những bài học lớn cho sự hình thành tư tưởng của mình. Dưới chế độ phong kiến chỉ có những cuộc đấu tranh thay đổi triều đại mới làm thay đổi vận mệnh đất nước. Và, từ chính những cuộc đấu tranh ấy, lịch sử đã ghi lại những tấm gương tâm huyết của ông cha ta với tư tưởng vua tôi đồng lòng, anh em hòa thuận, cả nước góp sức là thượng sách để giữ nước... Rất nhiều lần, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói đoàn kết là truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc ta và trong những bài thơ vận động cách mạng Người đều nhắc đến chữ "đồng": "Khuyên ai nên nhớ chữ đồng. Đồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh"… hoặc "Nước nhà giành lại nhờ tài sắt. Sự nghiệp làm nên bởi chữ đồng"...

          Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dạy rằng đoàn kết không phải là sách lược chính trị nhất thời mà là tư tưởng cơ bản, nhất quán, xuyên suốt tiến trình cách mạng nước ta, là vấn đề sống còn của cách mạng. Người cũng khẳng định rằng Đại đoàn kết toàn dân tộc không chỉ là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của Đảng mà còn là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của cả dân tộc. Bởi vì đại đoàn kết toàn dân tộc là nghĩa vụ chung của toàn dân, do dân và vì dân, không phân biệt dân tộc đa số hay thiểu số, người tín ngưỡng hay không tín ngưỡng, không phân biệt già trẻ, gái trai, giàu nghèo. Đảng ta có sứ mệnh thức tỉnh, tập hợp, đoàn kết quần chúng tạo thành sức mạnh vô địch trong cuộc đấu tranh vì độc lập cho dân tộc, tự do cho nhân dân, hạnh phúc cho con người. Đồng thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng thường xuyên căn dặn mọi người phải khắc phục đoàn kết xuôi chiều, hình thức, đoàn kết thiếu đấu tranh với những mặt chưa tốt.

           Trong tình hình hiện nay, nước ta đang thời kỳ hội nhập và phát triển, do đó việc tập trung đoàn kết để khơi dậy và phát huy tối đa nội lực, nâng cao ý chí tự cường dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết tất cả các dân tộc anh em trong nước và cộng đồng người Việt Nam sống ở nước ngoài là rất cần thiết. Qua đó, phát huy tính năng động, sáng tạo của mỗi người, mỗi tập thể, từ công tác lãnh đạo, quản lý đến sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, tiếp tục phát huy truyền thống tương thân tương ái của dân tộc, quan tâm chăm lo đời sống cho đồng bào dân tộc ít người; đặc biệt là vùng sâu, vùng xa...

          Tóm lại, tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc. Chúng ta đang đẩy mạnh cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong đó có tư tưởng của Người, vì vậy cùng ra sức xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp các tầng lớp nhân dân để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, trên cơ sở đảm bảo tính nguyên tắc, vì mục tiêu và lợi ích chung. Trong đó, đoàn kết cá nhân, đoàn kết tập thể là một thể thống nhất và gắn với tổ chức, thông qua đó tạo nên sức mạnh vững chắc. Mặt khác, cần xác định, lãnh đạo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trước hết là nhiệm vụ của các cấp ủy Đảng, Mặt trận, đoàn thể, qua đó làm động lực phát huy tối đa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế.

TNN (th)

 

(Ngày 25 tháng 11 năm 2010)


Số lượt người xem: 1357    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm