SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
5
2
4
1
1
7
Thủ tục hành chính 10 Tháng Mười Hai 2018 4:35:00 CH

Thủ tục công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”

 

 
a) Trình tự thực hiện:
Bước 1:
-Cơ quan, đơn vị đề nghị công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Ủy ban nhân dân quận, huyện hoặc thông qua hệ thống bưu chính, từ thứ Hai đến thứ Sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00)
Bước 2:
Trường hợp hồ sơ Tổ tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ:

 

 
 trả lời bằng văn bản đến các cơ quan, tổ chức đề nghị khen thưởng nêu rõ lý do.
b) Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Ủy ban nhân dân quận, huyện hoặc thông qua hệ thống bưu chính
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
Thành phần hồ sơ:
- Văn bản đề nghị của các cơ quan, đơn vị, địa phương;
- Tóm tắt thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị xét khen thưởng;
- Biên bản họp của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng cấp đề nghị.
- Văn bản xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của đơn vị thuế có thẩm quyền (đối với các doanh nghiệp và người đứng đầu doanh nghiệp).
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết:
- Trường hợp đủ điều kiện khen thưởng: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, hoặc 20 ngày làm việc đối với trường hợp phải lấy ý kiến hiệp y hoặc xác nhận thuế, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện ban hành Quyết định khen thưởng.
- Trường hợp không đủ điều kiện khen thưởng: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện ra văn bản từ chối nêu rõ lý do.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Cơ quan, tổ chức.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện.
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan chuyên môn có liên quan.
g) Kết quả thủ tục hành chính: Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” hoặc văn bản từ chối nêu rõ lý do.
h) Phí, lệ phí:Không.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được xét tặng hàng năm cho các cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:
- Đạt tiêu chuẩn danh hiệu “Lao động tiên tiến” hoặc “Chiến sĩ tiên tiến”;
- Có sáng kiến để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương quyết định công nhận hoặc có đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu được áp dụng tại cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm được đơn vị công nhận.
Tỷ lệ cá nhân được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” không quá 15% tổng số cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” hoặc danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến”. 
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;
- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Số lượt người xem: 234    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm