SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
3
5
2
6
0
6
Thủ tục hành chính 10 Tháng Mười 2018 4:30:00 CH

Thủ tục thành lập khu phố mới,ấp mới

 

a) Trình tự thực hiện:                      
- Bước 1: Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định chủ trương thành lập khu phố mới, ấp mới; chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện giao Ủy ban nhân dân cấp xã xây dựng Đề án thành lập khu phố mới, ấp mới.
- Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức lấy ý kiến của toàn thể cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong khu vực thành lập khu phố mới, ấp mới về Đề án thành lập khu phố mới, ấp mới; tổng hợp các ý kiến và lập thành biên bản lấy ý kiến về Đề án.
- Bước 3: Đề án thành lập khu phố mới, ấp mới mới nếu được trên 50% số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong khu vực thành lập khu phố mới, ấp mới tán thành thì Ủy ban nhân dân cấp xã hoàn chỉnh hồ sơ (kèm theo biên bản lấy ý kiến) trình Hội đồng nhân dân cấp xã thông qua tại kỳ họp gần nhất.
Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp xã hoàn chỉnh hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Bước 4: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ do Ủy ban nhân dân cấp xã chuyn đến, Ủy ban nhân dân cấp huyện có Tờ trình (kèm hồ sơ thành lập khu phố mới, ấp mới của Ủy ban nhân dân cấp xã) gửi Sở Nội vụ thẩm định.
- Bước 5: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Tờ trình và hồ sơ của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở Nội vụ thẩm định hồ sơ,trình Ủy ban nhân dân Thành phố.
Hồ sơ trình Ủy ban nhân dân Thành phố gồm:Tờ trình của Ủy ban nhân dân cấp huyện (kèm Tờ trình  hồ sơ thành lập khu phố mới, ấp mới củaỦy ban nhân dân cấp ); văn bản thẩm định của Sở Nội vụ.
- Bước 6: Căn cứ vào hồ sơ trình của Ủy ban nhân dân cấp huyện và kết quả thẩm định của Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét ban hành Nghị quyết thành lập khu phố mới, ấp mới.
- Bước 7: Sau khi có Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định thành lập khu phố mới, ấp mới.
b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp huyện.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Tờ trình và hồ sơ thành lập khu phố, ấp mới của Ủy ban nhân dân cấp xã về thành lập khu phố, ấp mới).
+ Đề án thành lập khu phố mới, ấp mới.
Nội dung chủ yếu của Đề án gồm: sự cần thiết thành lập khu phố mới, ấp mới; tên gọi của khu phố mới, ấp mới; vị trí địa lý, ranh giới của khu phố mới, ấp mới (có sơ đồ thể hiện vị trí địa lý); dân số (số hộ gia đình, số nhân khẩu) của khu phố mới, ấp mới; diện tích tự nhiên của khu phố mới, ấp mới (đối với ấp phải chi tiết số liệu về diện tích đất ở, đất sản xuất), đơn vị tính là hecta; các điều kiện khác; đề xuất, kiến nghị. 
+ Biên bản lấy ý kiến của toàn thể cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong khu vực thành lập khu phố mới, ấp mới về Đề án thành lập khu phố mới, ấp mới.
+ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã về việc thông qua Đề án thành lập khu phố mới, ấp mới.
- Số lượng hồ sơ: 02 bộ.
d) Thời hạn giải quyết:
- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ do Ủy ban nhân dân cấp xã chuyn đến, Ủy ban nhân dân cấp huyện có Tờ trình (kèm hồ sơ thành lập khu phố mới, ấp mới của Ủy ban nhân dân cấp xã) gửi Sở Nội vụ thẩm định.
- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Tờ trình và hồ sơ của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở Nội vụ thẩm định hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân Thành phố.
- Sau khi có Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định thành lập khu phố mới, ấp mới.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Ủy ban nhân dân cấp xã
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố.
- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp huyện.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thành lập khu phố mới, ấp mới.
h) Phí, lệ phí: Không.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
k) Yêu cầu và điều kiện thủ tục hành chính:
Việc thành lập khu phố mới, ấp mới phải bảo đảm có đủ các điều kiện sau:
- Quy mô số hộ gia đình:
+ Đối với khu phố: Phải có từ 700 hộ gia đình trở lên. Mỗi khu phố có Trưởng Khu phố, một Phó trưởng khu phố và các tổ chức tự quản khác của khu phố. Trường hợp khu phố có trên 700 hộ dân có thể bố trí thêm một Phó Trưởng khu phố.
+ Đối với ấp:Phải có từ 500 hộ gia đình trở lên, mỗi ấp có Trưởng ấp, một Phó Trưởng ấp và các tổ chức tự quản khác của ấp. Trường hợp ấp có trên 500 hộ gia đình có thể bố trí thêm một Phó Trưởng ấp. Đối với ấp thuộc xã đảo (nếu có) phải có từ 300 hộ gia đình trở lên, nếu có trên 300 hộ gia đình có thể bố trí thêm một Phó Trưởng ấp.    
- Các điều kiện khác:
Khu phố, ấp phải có cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương để phục vụ hoạt động cộng đồng và ổn định cuộc sống của người dân. Riêng đối với ấp phải bảo đảm diện tích đất ở và đất sản xuất bình quân của mỗi hộ gia đình ít nhất bằng mức bình quân chung của xã.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Số lượt người xem: 146    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm