SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
3
5
2
5
7
1
Thủ tục hành chính 10 Tháng Mười Hai 2018 1:55:00 CH

Thủ tục công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong quận - huyện; phường - xã, thị trấn

 

Thủ tục công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong quận - huyện; phường - xã, thị trấn
a) Trình tự thực hiện:
+ Bước 1: Người sáng lập chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND quận, huyện vào các ngày làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút).
+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND quận, huyện kiểm tra thành phần hồ sơ theo quy định: nếu hồ sơ đầy đủ thì viết giấy hẹn cho tổ chức; nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
+ Bước 3: Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, UBND quận, huyện có trách nhiệm xem xét, quyết định việc công nhận ban vận động thành lập hội, trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
Trường hợp cần thiết, cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực chính mà hội dự kiến hoạt động có thể lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan trước khi xem xét, quyết định công nhận Ban Vận động thành lập hội.
+ Bước 4: Người nộp căn cứ vào ngày hẹn trên Biên nhận đến nhận kết quả giải quyết.
b) Cách thức thực hiện: Nộp và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND quận, huyện.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Đơn xin công nhận ban vận động thành lập hội, trong đơn nêu rõ tên hội, tôn chỉ, mục đích của hội, lĩnh vực mà hội dự kiến hoạt động, phạm vi hoạt động, dự kiến thời gian trù bị thành lập hội và nơi tạm thời làm địa điểm hội họp;
+ Danh sách và trích ngang của những người dự kiến trong ban vận động thành lập hội: họ, tên; ngày, tháng, năm sinh; trú quán; trình độ văn hóa; trình độ chuyên môn.
Đối với nhân sự dự kiến là người đứng đầu (Trưởng ban) Ban Vận động thành lập hội thuộc diện quản lý của cơ quan có thẩm quyền thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ.
- Số lượng hồ sơ: 02 bộ
d) Thời hạn giải quyết: Ba mươi (30) ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người sáng lập.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chủ tịch UBND quận huyện
g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị công nhận ban vận động thành lập hội (mẫu 3, Phụ lục I)
h) Phí, lệ phí: Không có
i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công nhận ban vận động thành lập hội hoặc văn bản từ chối nêu rõ lý do.
k) Yêu cầu và điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;
+ Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ;
+ Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.

Số lượt người xem: 141    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm