SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
5
2
4
1
9
0
3
Phường - Lĩnh vực Tôn Giáo 08 Tháng Năm 2021 6:21:19 SA
Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã  (11/04/2018)
Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã a) Trình tự thực hiện: - Bước 1. Cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trước khi tổ chức quyên góp trong phạm vi một xã gửi văn bản thông báo đến Ủy ban nhân dân phường, xã-thị trấn vào các ngày làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu (Buổi sáng: Từ 7 ...
Thủ tục tiếp nhận thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng  (11/04/2018)
Thủ tục tiếp nhận thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng a) Trình tự thực hiện: - Bước 1. Trước khi sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng, người đại diện cơ sở tín ngưỡng hoặc tổ chức ...
Thủ tục tiếp nhận đăng ký người vào tu  (11/04/2018)
Thủ tục tiếp nhận đăng ký người vào tu a) Trình tự thực hiện: - Bước 1. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận người vào tu, người phụ trách cơ sở tôn giáo gửi hồ sơ đăng ký người vào tu đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân phường, xã-thị trấn vào các ngày làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu (Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 ...
Thủ tục đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở  (11/04/2018)
Thủ tục đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở a) Trình tự thực hiện: - Bước 1. Trước ngày 15 tháng 10 hàng năm, người phụ trách tổ chức tôn giáo cơ sở có trách nhiệm gửi bản đăng ký hoạt động tôn giáo sẽ diễn ra vào năm sau tại cơ sở đó đến Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của Ủy ban nhân dân phường, ...
Thủ tục chấp thuận đăng ký sinh hoạt tôn giáo  (11/04/2018)
Thủ tục chấp thuận đăng ký sinh hoạt tôn giáo a) Trình tự thực hiện: - Bước 1. Người đại diện gửi hồ sơ đăng ký sinh hoạt tôn giáo đến Ủy ban nhân dân phường, xã-thị trấn vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng đến Ủy ban nhân dân phường, xã-thị trấn vào các ngày làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu (Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; Buổi ...
Thủ tục tiếp nhận thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng  (11/04/2018)
Thủ tục tiếp nhận thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng a) Trình tự thực hiện: - Bước 1. Trước ngày 15 tháng 10 hàng năm, người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng có trách nhiệm gửi bản thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng đến Ủy ban nhân dân ...
Thủ tục tiếp nhận thông báo người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng  (11/04/2018)
Thủ tục tiếp nhận thông báo người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày có kết quả bầu, cử người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng, người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ...
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm