SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
4
2
6
4
7
3
Thủ tục hành chính 06 Tháng Mười Hai 2010 7:10:00 CH

Qui trình Xử phạt hành chính trên lĩnh vực Kinh tế áp dụng tại UBND quận

 

NỘI DUNG
 Qui trình tóm tắt: 10 ngày

TT
TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
BIỂU MẪU
ÁP DỤNG
THỜI GIAN
1
Các đơn vị có chức năng
- Lập biên bản chuyển UBND Quận – phòng Kinh tế.
- Biên bản vi phạm
02 ngày
2
Nhân viên văn phòng
- Tiếp nhận biên bản xử lý vi phạm hành chính.
- Xem hồ sơ và phân loại.
- Chuyển hồ sơ trình Lãnh đạo phòng.
- Sổ lưu
- Biên bản vi phạm
01 ngày
3
Lãnh đạo phòng Kinh tế
- Phân công hồ sơ theo địa bàn chuyên viên phụ trách hoặc người chuyên phụ trách.
- Biên bản vi phạm
4
Nhân viên văn phòng
- Nhập máy: nội dung hồ sơ xử lý, người phụ trách.
- Chuyển hồ sơ cho chuyên viên phụ trách.
- Biên bản vi phạm
0,5 ngày
5
Chuyên viên phụ trách.
- Nghiên cứu hồ sơ đề xuất xử lý.
- Thảo tờ trình, quyết định.
- Tờ trình
- Biên bản vi phạm
- Quyết định
1,5 ngày
6
Lãnh đạo phòng
- Xem lại hồ sơ xử lý trình TT.UBND Quận.
- Ký tờ trình.
- Tờ trình
- Biên bản vi phạm
- Quyết định
01 ngày
7
Chuyên viên phụ trách.
- Chuyển hồ sơ và file văn bản kèm theo cho Chuyên viên tổng hợp Văn phòng UBND Quận.
- Tờ trình
- Biên bản vi phạm
- Quyết định
8
Chuyên viên tổng hợp kinh tế
- Tiếp nhận hồ sơ từ Phòng Kinh tế.
- Xem xét hồ sơ đề xuất xử lý theo qui định pháp luật:
 + Đạt: trình TT UBND Quận ký Quyết định.
+ Chưa đạt: chuyển trả hồ sơ cho Phòng Kinh tế thực hiện lại.
- Tờ trình
- Biên bản vi phạm
- Quyết định
02 ngày
 
9
TT.UBND Quận
- Kiểm tra hồ sơ và ký quyết định.
- Tờ trình
- Biên bản vi phạm
- Quyết định phạt
01 ngày
10
Văn thư UBND Quận
Cấp số
- Quyết định phạt
01 ngày
11
Văn thư Phòng Kinh tế
Phát hành Quyết định
- Quyết định phạt
 

 Qui trình tóm tắt: 30 ngày hoặc 60 ngày
 

TT
TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
BIỂU MẪU
ÁP DỤNG
THỜI GIAN
1
Các đơn vị có chức năng
- Lập biên bản chuyển UBND Quận – phòng Kinh tế.
- Biên bản vi phạm
07 ngày
2
Nhân viên văn phòng
- Tiếp nhận biên bản xử lý vi phạm hành chính.
- Xem hồ sơ và phân loại.
- Chuyển hồ sơ trình Lãnh đạo phòng.
- Sổ lưu
- Biên bản vi phạm
01 ngày
3
Lãnh đạo phòng Kinh tế
- Phân công hồ sơ theo địa bàn chuyên viên phụ trách hoặc người chuyên phụ trách.
- Biên bản vi phạm
Trong ngày
4
Nhân viên văn phòng
- Nhập máy: nội dung hồ sơ xử lý, người phụ trách.
- Chuyển hồ sơ cho chuyên viên phụ trách.
- Biên bản vi phạm
01 ngày
5
Chuyên viên phụ trách.
- Nghiên cứu hồ sơ đề xuất xử lý.
- Thảo tờ trình, quyết định.
- Tờ trình
- Biên bản vi phạm
- Quyết định
06 ngày
hoặc
26 ngày
6
Lãnh đạo phòng
- Xem lại hồ sơ xử lý trình TT.UBND Quận.
- Ký tờ trình.
- Tờ trình
- Biên bản vi phạm
- Quyết định
02 ngày
7
Chuyên viên phụ trách.
- Chuyển hồ sơ và file văn bản kèm theo cho Chuyên viên tổng hợp Văn phòng UBND Quận.
- Tờ trình
- Biên bản vi phạm
- Quyết định
01 ngày
8
Chuyên viên tổng hợp kinh tế
- Tiếp nhận hồ sơ từ Phòng Kinh tế.
- Xem xét hồ sơ đề xuất xử lý theo qui định pháp luật:
 + Đạt: trình TT UBND Quận ký Quyết định.
+ Chưa đạt: chuyển trả hồ sơ cho Phòng Kinh tế thực hiện lại.
- Tờ trình
- Biên bản vi phạm
- Quyết định
04 ngày
hoặc
14 ngày
9
TT.UBND Quận
- Kiểm tra hồ sơ và ký quyết định.
- Tờ trình
- Biên bản vi phạm
- Quyết định phạt
01 ngày
10
Văn thư UBND Quận
Cấp số
- Quyết định phạt
07 ngày
11
Văn thư phòng Kinh tế
Phát hành Quyết định
- Quyết định phạt
 

    Ghi chú khác:
- Trường hợp ngoại lệ đối với những vụ việc phức tạp/ đặc biệt: thời gian hoàn tất hồ sơ là 60 ngày, để xin ý kiến các ban ngành liên quan.
   
 
 
 
 

Số lượt người xem: 4310    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm