SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
0
9
2
4
7
5
Thủ tục hành chính 16 Tháng Tám 2010 9:40:00 SA

Qui trình - Thủ tục Cấp giấy chứng nhận QSDĐ, QSHNƠ và tài sản khác gắn liền với đất áp dụng tại UBND quận

 NỘI DUNG

Qui trình 45 ngày làm việc (bao gồm 05 ngày luân chuyển cơ quan thuế): Đối với hồ sơ cấp GCN theo Mẫu số 1.
 

TT
TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
BIỂU MẪU
ÁP DỤNG
THỜI GIAN
1
Tổ TN & HT HS
- Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật biên nhận hồ sơ vào máy vi tính.
- In danh sách chuyển phòng TN-MT
 
- Biên nhận
hồ sơ
 
01 ngày
2
Tổ Hành chính
- Nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ
- Chuyển kho lưu trữ lục hồ sơ lưu
- Phiếu kiểm soát quá trình
03 ngày
3
Cán bộ thụ lý
 
 * Pháp lý:
+ Kiểm tra diện nhà 2/IV, nhà thuộc diện nhà nước quản lý, có ngăn chặn, tranh chấp, khiếu nại, đã có QĐ xử lý …
 + Sắp xếp các giấy tờ theo trình tự thời gian.
 + Kiểm tra đất đăng ký sử dụng theo chỉ thị 299/TTg, kê khai 1977, kê khai 1999
 + Đối chiếu hồ sơ lưu
 + Xem xét các yếu tố pháp lý liên quan:
 * Xét quá trình sử dụng đất, thời điểm tạo lập nhà; các yếu tố liên quan đến chủ sở hữu
 * Kỹ thuật:
+ Photo vị trí xin cấp GCN chập ranh quy hoạch chi tiết, quy hoạch hẻm, bản đồ ĐCCQ, chập ranh TL299, … vào hồ sơ.
 + Kiểm tra các yếu tố kỹ thuật: quyết định thu hồi đất, các dự án, quy hoạch chi tiết, quy hoạch hẻm, lộ giới, hành lang kỹ thuật (điện, nước, cống, rạch, ống dẫn dầu ...) được duyệt.
 - Viết tờ trình: Tổng hợp các yếu tố pháp lý, kỹ thuật để nhận định và áp dụng quy định pháp luật để đề xuất giải quyết
 

+ Đối với hồ sơ Pháp lý chưa đầy đủ, cần bổ túc, xác minh hoặc không đủ điều kiện cấp GCN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Tờ trình
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Mẫu văn bản đề nghị
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04 ngày
+ Đối với hồ sơ đủ điều kiện cấp GCN
- Tờ trình
10 ngày
4
Nhóm trưởng
(Trực tiếp trình hồ sơ)
- Phân công hồ sơ cho cán bộ pháp lý, kỹ thuật
- Kiểm tra tổng thể hồ sơ trình từ cán bộ pháp lý, kỹ thuật.
- Kiểm tra việc áp dụng QĐPL để đề xuất:
 
 
 
 
 
 
 
* Đối với hồ sơ Pháp lý chưa đầy đủ, cần bổ túc, xác minh hoặc không đủ điều kiện cấp GCN: Kiểm tra nội dung văn bản đề nghị hoặc trả lời, ký tắt.
 
- Mẫu văn bản đề nghị
 
03 ngày
* Đối với hồ sơ đủ điều kiện cấp GCN: Ký xác nhận ý kiến đề xuất vào tờ trình.
- Tờ trình
05 ngày
5
 
 
Phó Trưởng phòng phụ trách
 
 
* Đối với hồ sơ Pháp lý chưa đầy đủ, cần bổ túc, xác minh hoặc không đủ điều kiện cấp GCN: Kiểm tra nội dung văn bản đề nghị hoặc trả lời, ký tắt.
 
- Văn bản đề nghị hoặc trả lời.
 
02 ngày
 
* Đối với hồ sơ đủ điều kiện cấp GCN: Ký tờ trình (hoặc có ý kiến đề nghị giải trình).
- Tờ trình
 
03 ngày
 
6
 
 
 
 
Tổ hành chính
- Luân chuyển hồ sơ giữa Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và nhóm trưởng.
 
-Toàn bộ hồ sơ
Trong ngày
* Đối với hồ sơ Pháp lý chưa đầy đủ, cần bổ túc, xác minh hoặc không đủ điều kiện cấp GCN: chuyển hồ sơ cho Trưởng phòng.
 
-Toàn bộ hồ sơ
 
Trong ngày
* Đối với hồ sơ đủ điều kiện cấp GCN:
- Chuyển hồ sơ cho Phòng QLĐT
 
-Toàn bộ hồ sơ
 
Trong ngày
7
Phòng Quản lý đô thị
* Đối với hồ sơ đủ điều kiện cấp GCN:
+ Kiểm tra phương án cấp số nhà
+ Ghi vào tờ trình, ký tên.
- Tờ trình
- Phiếu kiểm soát quá trình
 
02 ngày
 
* Đối với hồ sơ phải ban hành Quyết định cấp số nhà hoặc đổi số nhà: Dự thảo tờ trình và trình Trưởng phòng QLĐT ký Quyết định. Sau đó chuyển Quyết định cho Tổ Hành chính phòng TN-MT để nhập vào hồ sơ trả cho khách hàng đính kèm GCN.
- Quyết định cấp số nhà; đổi số nhà
08 ngày
(Sau khi kiểm tra phương án)
8
Tổ đất đai (Thẩm định bản vẽ)
* Đối với hồ sơ đủ điều kiện cấp GCN:
+ Kiểm tra, thẩm định bản vẽ;
+ Tách thửa;
+ Ghi vào tờ trình, ký tên.
 
- Tờ trình.
- Bản vẽ.
 
05 ngày
9
Tổ Hành chính
* Đối với hồ sơ đủ điều kiện cấp GCN:
- In dự thảo GCN, Phiếu chuyển cơ quan thuế; Trình Trưởng phòng ký duyệt
- In bản chính GCN, phiếu chuyển cơ quan thuế trình trưởng phòng (sau khi có ý kiến duyệt bản thảo GCN của trưởng phòng)
 
- GCN
- Phiếu chuyển cơ quan thuế
- Sổ đăng ký
 
01 ngày
10
Trưởng phòng
* Đối với hồ sơ Pháp lý chưa đầy đủ, cần bổ túc, xác minh hoặc không đủ điều kiện cấp GCN:
+ Ký văn bản đề nghị hoặc trả lời.
 
 
- Mẫu văn bản
 
 
01 ngày
 
* Đối với hồ sơ đủ điều kiện cấp GCN:
+ Kiểm tra tờ trình, ký duyệt dự thảo GCN
+ Kiểm tra bản chính GCN, Ký duyệt Phiếu chuyển cơ quan thuế.
- GCN
- Phiếu chuyển cơ quan thuế
- Tờ trình
 
03 ngày
11
Tổ Hành chính
* Đối với hồ sơ Pháp lý chưa đầy đủ, cần bổ túc, xác minh hoặc không đủ điều kiện cấp GCN:
- Cho số, ngày và đóng dấu Công văn đề nghị hoặc trả lời.
- Tách hồ sơ chuyển trả cho Tổ TN & HT hồ sơ (đính kèm công văn). - Chuyển kho lưu HS
 
 
 
 
- Văn bản
 
 
 
 
 
01 ngày
* Đối với hồ sơ đủ điều kiện cấp GCN:
- Chuyển hồ sơ cho chuyên viên tổng hợp Văn phòng UBND Quận trình ký GCN.
- Tờ trình
- GCN
- Phiếu chuyển cơ quan thuế
 
01 ngày
12
Văn phòng UBND Quận
Chuyên viên: Kiểm tra hồ sơ:
+ Đạt yêu cầu: trình lãnh đạo UBND Quận ký GCN
+ Không đạt yêu cầu: chuyển phòng TN-MT đề nghị chỉnh sửa, bổ sung.
 
- Tờ trình
- GCN
 
 
02 ngày
 
Lãnh đạo UBND Quận: Ký GCN
 
 
- GCN
 
03 ngày
13
Tổ hành chinh
- Ghi số, ngày, đóng dấu vào GCN;
- Ghi số, ngày, đóng dấu vào Phiếu chuyển cơ quan thuế; - Nhập sổ đăng ký nhà ở;
- Photo, tách hồ sơ gồm :
+ 01 bộ hồ sơ photo đính kèm Phiếu chuyển cơ quan thuế .
+ 01 bản chính GCN để chuyển cho Tổ TN&HT hồ sơ chuyển trả cho người dân
- Chuyển kho lưu trữ hồ sơ.
 
 
 
 
 
- GCN
- Phiếu chuyển cơ quan thuế
 
 
 
 
 
01 ngày
14
Luân chuyển hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính
Tổ hành chính Phòng TN-MT: Chuyển hồ sơ cho cơ quan thuế.
- 01 bộ hồ sơ
-Danh sách giao nhận HS
 
01 ngày
Cơ quan thuế:
- Xác định nghĩa vụ tài chính;
- Ký ban hành Thông báo nộp thuế.
 
- Thông báo nộp thuế
03 ngày
Tổ hành chính Phòng TN-MT: Nhận Thông báo nộp thuế từ Chi cục thuế để chuyển cho bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ.
- Thông báo nộp thuế.
-Danh sách giao nhận HS
 
01 ngày
15
Tổ TN & HT hồ sơ
- Trao Thông báo nộp thuế cho người dân ký nhận để thực hiện nghĩa vụ tài chính.
- Trao trả GCN sau khi người dân bổ túc chứng từ nộp thuế.
 
- Thông báo nộp thuế
- GCN
 

 
Quy trình 35 ngày làm việc (bao gồm 05 ngày luân chuyển cơ quan thuế): Đối với hồ sơ bổ túc lại đầy đủ theo yêu cầu.
 

TT
TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
BIỂU MẪU
ÁP DỤNG
THỜI GIAN
1
Tổ TN & HT HS
- Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật biên nhận hồ sơ vào máy vi tính.
- In danh sách chuyển phòng TN-MT
 
- Biên nhận
hồ sơ
 
01 ngày
2
Tổ Hành chính
- Nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ
- Chuyển kho lưu trữ lục hồ sơ lưu
- Phiếu kiểm soát quá trình
03 ngày
3
Cán bộ thụ lý
 
 * Pháp lý:
+ Kiểm tra diện nhà 2/IV, nhà thuộc diện nhà nước quản lý, có ngăn chặn, tranh chấp, khiếu nại, đã có QĐ xử lý …
 + Sắp xếp các giấy tờ theo trình tự thời gian.
 + Kiểm tra đất đăng ký sử dụng theo chỉ thị 299/TTg, kê khai 1977, kê khai 1999
 + Đối chiếu hồ sơ lưu
 + Xem xét các yếu tố pháp lý liên quan:
 * Xét quá trình sử dụng đất, thời điểm tạo lập nhà; các yếu tố liên quan đến chủ sở hữu
 * Kỹ thuật:
+ Photo vị trí xin cấp GCN chập ranh quy hoạch chi tiết, quy hoạch hẻm, bản đồ ĐCCQ, chập ranh TL299, … vào hồ sơ.
 + Kiểm tra các yếu tố kỹ thuật: quyết định thu hồi đất, các dự án, quy hoạch chi tiết, quy hoạch hẻm, lộ giới, hành lang kỹ thuật (điện, nước, cống, rạch, ống dẫn dầu ...) được duyệt.
 - Viết tờ trình: Tổng hợp các yếu tố pháp lý, kỹ thuật để nhận định và áp dụng quy định pháp luật để đề xuất giải quyết.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Tờ trình
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06 ngày
4
Nhóm trưởng
(Trực tiếp trình hồ sơ)
- Phân công hồ sơ cho cán bộ pháp lý, kỹ thuật
- Kiểm tra tổng thể hồ sơ trình từ cán bộ pháp lý, kỹ thuật.
- Kiểm tra việc áp dụng quy định pháp luật để đề xuất, Ký xác nhận ý kiến đề xuất vào tờ trình.
 
 
 
- Tờ trình
 
 
 
03 ngày
5
Phó trưởng phịng phụ trách
Ký tờ trình (hoặc có ý kiến đề nghị giải trình).
- Tờ trình
 
03 ngày
6
 
Tổ hành chính
- Luân chuyển hồ sơ giữa Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và nhóm trưởng.
- Chuyển hồ sơ cho Phòng QLĐT
 
-Toàn bộ hồ sơ
Trong ngày
7
Phòng Quản lý đô thị
 
+ Kiểm tra phương án cấp số nhà
+ Ghi vào tờ trình, ký tên.
- Tờ trình
- Phiếu kiểm soát quá trình
 
02 ngày
 
* Đối với hồ sơ phải ban hành Quyết định cấp số nhà hoặc đổi số nhà: Dự thảo tờ trình và trình Trưởng phòng QLĐT ký Quyết định. Sau đó chuyển Quyết định cho Tổ Hành chính phòng TN-MT để nhập vào hồ sơ trả cho khách hàng đính kèm GCN.
- Quyết định cấp số nhà; đổi số nhà
08 ngày
(Sau khi kiểm tra phương án)
8
Tổ đất đai (Thẩm định bản vẽ)
+ Kiểm tra, thẩm định bản vẽ;
+ Tách thửa;
+ Ghi vào tờ trình, ký tên.
 
- Tờ trình.
- Bản vẽ.
 
02 ngày
9
Tổ Hành chính
- Nhận hồ sơ từ Phòng QLĐT
- In GCN, Phiếu chuyển cơ quan thuế, Sổ đăng ký.
- Trình Trưởng phòng ký duyệt
 
- GCN
- Phiếu chuyển cơ quan thuế
- Sổ đăng ký
 
01 ngày
10
Trưởng phòng
+ Kiểm tra tờ trình, ký duyệt dự thảo GCN
+ Kiểm tra bản chính GCN, Ký duyệt Phiếu chuyển cơ quan thuế.
- GCN
- Phiếu chuyển cơ quan thuế
- Tờ trình
 
03 ngày
11
Tổ Hành chính
- Chuyển hồ sơ cho chuyên viên tổng hợp Văn phòng UBND Quận trình ký GCN.
- Tờ trình;GCN
- Phiếu chuyển cơ quan thuế
trong ngày
12
Văn phòng UBND Quận
Chuyên viên: Kiểm tra hồ sơ:
+ Đạt yêu cầu: trình lãnh đạo UBND Quận ký GCN
+ Không đạt yêu cầu: chuyển phòng TN-MT đề nghị chỉnh sửa, bổ sung.
 
- Tờ trình
- GCN
 
 
02 ngày
Lãnh đạo UBND Quận: Ký GCN
- GCN
 
03 ngày
13
Tổ hành chinh
- Ghi số, ngày, đóng dấu vào GCN;
- Ghi số, ngày, đóng dấu vào Phiếu chuyển cơ quan thuế;
- Nhập sổ đăng ký nhà ở;
- Photo, tách hồ sơ gồm :
+ 01 bộ hồ sơ photo đính kèm Phiếu chuyển cơ quan thuế .
+ 01 bản chính GCN và Quyết định cấp số nhà hoặc đổi số nhà (nếu có) để chờ kết hợp với Thông báo nộp thuế sẽ chuyển trả cho khách hàng.
- Chuyển kho lưu trữ hồ sơ.
 
 
 
 
- GCN
- Phiếu chuyển cơ quan thuế
 
 
 
 
 
01 ngày
14
Luân chuyển hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính
Tổ hành chính Phòng TN-MT: Chuyển hồ sơ cho cơ quan thuế.
- 01 bộ hồ sơ photo.
-Danh sách giao nhận hồ sơ
 
01 ngày
Cơ quan thuế:
- Xác định nghĩa vụ tài chính;
- Ký ban hành Thông báo nộp thuế.
- Thông báo nộp thuế
03 ngày
Tổ hành chính Phòng TN-MT: Nhận Thông báo nộp thuế từ Chi cục thuế, nhập vào hồ sơ chờ trả khách hàng để chuyển cho Tổ TN & HT HS để trả cho khách hàng.
- Thông báo nộp thuế.
-Danh sách giao nhận hồ sơ.
 
01 ngày
14
Tổ TN & HT hồ sơ
- Trao Thông báo nộp thuế cho người dân ký nhận để thực hiện nghĩa vụ tài chính.
- Trao trả GCN sau khi người dân bổ túc chứng từ nộp thuế.
- Thông báo nộp thuế
- GCN
 

 
Ghi chú khác:
- Đối với hồ sơ cần xác minh sẽ tạm ngưng theo quy trình kể từ ngày ký ban hành công văn, thời gian tiếp theo của quy trình sẽ được xác định kể từ ngày nhận được công văn phúc đáp.
- Thời gian phúc đáp các nội dung cần xác minh của UBND các phường là 10 ngày làm việc và các đơn vị có liên quan thuộc UBND quận Bình Thạnh là 07 ngày làm việc (kể từ ngày Phòng TN-MT ký ban hành công văn đề nghị).
- Bước thẩm định bản vẽ (Tổ đất đai) có thể hoán đổi không theo thứ tự từ cán bộ thụ lý đến trước khi in GCN.
 
 Thành phần hồ sơ: gồm các hồ sơ theo các văn bản quy định của pháp luật hiện hành
  
 

Số lượt người xem: 10727    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm