SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
0
9
2
2
4
0
Thủ tục hành chính 03 Tháng Mười Hai 2010 5:15:00 CH

Qui trình - Thủ tục Cấp giấy chứng nhận QSDĐ, QSHNƠ và tài sản khác gắn liền với đất liên thông tại UBND Phường (Phường 1,5,7,14,19,28)

NỘI DUNG QUY TRÌNH LIÊN THÔNG VỚI UBND PHƯỜNG

Qui trình 60 ngày làm việc (bao gồm 05 ngày luân chuyển cơ quan thuế, 15 ngày niêm yết tại trụ sở UBND phường): Đối với hồ sơ cấp GCN theo Mẫu số 1.
 
 

TT
TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
BIỂU MẪU
ÁP DỤNG
THỜI GIAN
1
Bộ phận TN & HT HS
(UBND phường)
- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thành phần hồ sơ theo quy định.
 + Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì giải thích và yêu cầu bổ túc.
 + Nếu hồ sơ đầy đủ: cập nhật thành phần hồ sơ vào phần mềm và in BN giao cho khách hàng.
- Chuyển hồ sơ cho Cán bộ Địa chính – Nhà đất phường thụ lý.
 
- Biên nhận
hồ sơ
 
trong ngày
2
Cán bộ Địa chính – Nhà đất
(UBND phường)
* Niêm yết:
- Lập Thông báo niêm yết trình Lãnh đạo Phường ký và niêm yết công khai tại trụ sở UBND phường (01 ngày)
Thông báo niêm yết
15 ngày
* Xác nhận:
- Căn cứ vào kết quả niêm yết kết hợp với kết quả thẩm tra hồ sơ lưu trữ đang quản lý và kết quả xác minh thực tế để xác nhận đầy đủ vào mẫu xác nhận.
- Trình Lãnh đạo Phường ký xác nhận (01 ngày).
- Chuyển hồ sơ cho Tổ Hành chính Phòng TN-MT. (ngày thứ 21)
 
Mẫu xác nhận
 
05 ngày
3
Tổ Hành chính
Phòng TN-MT
- Nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ:
 + Nếu nội dung xác nhận không thể hiện đầy đủ theo mẫu xác nhận: Trả lại cho UBND phường đề nghị xác nhận lại.
 + Nếu nội dung xác nhận đầy đủ theo mẫu xác nhận: Chuyển kho lưu trữ lục hồ sơ lưu.
- Phiếu kiểm soát quá trình
 
04 ngày
4
Cán bộ thụ lý
 
 * Pháp lý:
+ Kiểm tra diện nhà 2/IV, nhà thuộc diện nhà nước quản lý, có ngăn chặn, tranh chấp, khiếu nại, đã có QĐ xử lý …
 + Sắp xếp các giấy tờ theo trình tự thời gian.
 + Kiểm tra đất đăng ký sử dụng theo chỉ thị 299/TTg, kê khai 1977, kê khai 1999
 + Đối chiếu hồ sơ lưu
 + Xem xét các yếu tố pháp lý liên quan:
 * Xét quá trình sử dụng đất, thời điểm tạo lập nhà; các yếu tố liên quan đến chủ sở hữu
 * Kỹ thuật:
+ Photo vị trí xin cấp GCN chập ranh quy hoạch chi tiết, quy hoạch hẻm, bản đồ ĐCCQ, chập ranh TL299, … vào hồ sơ.
 + Kiểm tra các yếu tố kỹ thuật: quyết định thu hồi đất, các dự án, quy hoạch chi tiết, quy hoạch hẻm, lộ giới, hành lang kỹ thuật (điện, nước, cống, rạch, ống dẫn dầu ...) được duyệt.
 - Viết tờ trình: Tổng hợp các yếu tố pháp lý, kỹ thuật để nhận định và áp dụng quy định pháp luật để đề xuất giải quyết:
 

+ Đối với hs pháp lý chưa đầy đủ, cần bổ túc, xác minh hoặc không đủ điều kiện cấp GCN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Tờ trình
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Mẫu văn bản đề nghị
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04 ngày
+ Đối với hồ sơ đủ điều kiện cấp GCN
- Tờ trình
10 ngày
5
Nhóm trưởng
(Trực tiếp trình hồ sơ)
- Phân công hồ sơ cho cán bộ pháp lý, kỹ thuật
- Kiểm tra tổng thể hồ sơ trình từ cán bộ pháp lý, kỹ thuật.
- Kiểm tra việc áp dụng quy định pháp luật để đề xuất:
 
 
 
 
 
 
 
 
* Đối với hồ sơ Pháp lý chưa đầy đủ, cần bổ túc, xác minh hoặc không đủ điều kiện cấp GCN: Kiểm tra nội dung VB đề nghị hoặc trả lời, ký tắt.
 
- Mẫu văn bản đề nghị
 
03 ngày
* Đối với hồ sơ đủ điều kiện cấp GCN: Ký xác nhận ý kiến đề xuất vào tờ trình.
- Tờ trình
03 ngày
6
 
 
Phó Trưởng phòng phụ trách
 
 
* Đối với hồ sơ Pháp lý chưa đầy đủ, cần bổ túc, xác minh hoặc không đủ điều kiện cấp GCN: Kiểm tra nội dung văn bản đề nghị hoặc trả lời, ký tắt.
 
- Văn bản đề nghị hoặc trả lời.
 
02 ngày
 
* Đối với hồ sơ đủ điều kiện cấp GCN: Ký tờ trình (hoặc có ý kiến đề nghị giải trình).
- Tờ trình
 
03 ngày
 
7
 
 
 
 
Tổ hành chính
- Luân chuyển hồ sơ giữa Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và nhóm trưởng.
 
-Toàn bộ hồ sơ
Trong ngày
* Đối với hồ sơ Pháp lý chưa đầy đủ, cần bổ túc, xác minh hoặc không đủ điều kiện cấp GCN: chuyển hồ sơ cho Trưởng phòng.
 
-Toàn bộ hồ sơ
 
Trong ngày
* Đối với hồ sơ đủ điều kiện cấp GCN:
- Chuyển hồ sơ cho Phòng QLĐT
-Toàn bộ hồ sơ
 
Trong ngày
8
Phòng Quản lý đô thị
* Đối với hồ sơ đủ điều kiện cấp GCN:
+ Kiểm tra phương án cấp số nhà
+ Ghi vào tờ trình, ký tên.
- Tờ trình
- Phiếu kiểm soát quá trình
 
02 ngày
 
* Đối với hồ sơ phải ban hành Quyết định cấp số nhà hoặc đổi số nhà: Dự thảo tờ trình và trình Trưởng phòng QLĐT ký Quyết định. Sau đó chuyển Quyết định cho Tổ Hành chính phòng TN-MT để nhập vào hồ sơ trả cho khách hàng đính kèm GCN.
- Quyết định cấp số nhà; đổi số nhà
08 ngày
(Sau khi  kiểm tra phương án)
9
Tổ đất đai (Thẩm định bản vẽ)
* Đối với hồ sơ đủ điều kiện cấp GCN:
+ Kiểm tra, thẩm định bản vẽ;
+ Tách thửa;
+ Ghi vào tờ trình, ký tên.
 
- Tờ trình.
- Bản vẽ.
 
02 ngày
10
Tổ Hành chính
* Đối với hồ sơ đủ điều kiện cấp GCN:
- In GCN, Phiếu chuyển cơ quan thuế, Sổ đăng ký.
- Trình Trưởng phòng ký duyệt
 
- GCN
- Phiếu chuyển cơ quan thuế
- Sổ đăng ký
 
01 ngày
11
Trưởng phòng
* Đối với hồ sơ Pháp lý chưa đầy đủ, cần bổ túc, xác minh hoặc không đủ điều kiện cấp GCN:
+ Ký văn bản đề nghị hoặc trả lời.
 
 
- Mẫu văn bản
 
 
01 ngày
 
* Đối với hồ sơ đủ điều kiện cấp GCN:
+ Kiểm tra tờ trình, ký duyệt dự thảo GCN
+ Kiểm tra bản chính GCN, Ký duyệt Phiếu chuyển cơ quan thuế.
- GCN
- Phiếu chuyển cơ quan thuế
- Tờ trình
 
03 ngày
12
Tổ Hành chính
* Đối với hồ sơ Pháp lý chưa đầy đủ, cần bổ túc, xác minh hoặc không đủ điều kiện cấp GCN:
- Cho số, ngày và đóng dấu Công văn đề nghị hoặc trả lời.
- Tách hồ sơ chuyển trả cho Bộ phận TN & HT HS của UBND phường (đính kèm công văn).
- Chuyển kho lưu hồ sơ.
 
 
 
 
- Văn bản
 
 
 
 
 
01 ngày
* Đối với hồ sơ đủ điều kiện cấp GCN:
- Chuyển hồ sơ cho chuyên viên tổng hợp Văn phòng UBND Quận trình ký GCN.
- Tờ trình
- GCN
- PC CCT
 
01 ngày
13
Văn phòng UBND Quận
Chuyên viên: Kiểm tra hồ sơ:
+ Đạt yêu cầu: trình lãnh đạo UBND Quận ký GCN
+ Không đạt yêu cầu: chuyển phòng TN-MT đề nghị chỉnh sửa, bổ sung.
 
- Tờ trình
- GCN
 
 
02 ngày
Lãnh đạo UBND Quận: Ký GCN
- GCN
03 ngày
14
Tổ hành chinh
- Ghi số, ngày, đóng dấu vào GCN;
- Ghi số, ngày, đóng dấu vào Phiếu chuyển cơ quan thuế; - Nhập sổ đăng ký nhà ở;
- Photo, tách hồ sơ gồm :
+ 01 bộ hồ sơ photo đính kèm Phiếu chuyển cơ quan thuế .
+ 01 bản chính GCN và Quyết định cấp số nhà hoặc đổi số nhà (nếu có) để chờ kết hợp với Thông báo nộp thuế sẽ chuyển trả cho khách hàng.
- Chuyển kho lưu trữ hồ sơ.
 
 
 
 
- GCN
- Phiếu chuyển cơ quan thuế
 
 
 
 
 
01 ngày
15
Luân chuyển hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính
Tổ hành chính Phòng TN-MT: Chuyển hồ sơ cho cơ quan thuế.
- 01 bộ hồ sơ photo.
-Danh sách giao nhận HS
 
01 ngày
Cơ quan thuế:
- Xác định nghĩa vụ tài chính;
- Ký ban hành Thông báo nộp thuế.
- Thông báo nộp thuế
03 ngày
Tổ hành chính Phòng TN-MT: Nhận Thông báo nộp thuế từ Chi cục thuế, nhập vào hồ sơ chờ trả khách hàng để chuyển cho Bộ phận TN & HT HS của UBND phường để trả cho khách hàng.
- Thông báo nộp thuế.
-Danh sách giao nhận hồ sơ.
 
01 ngày
16
Bộ phận TN & HT HS
(UBND phường)
- Trao Thông báo nộp thuế cho người dân ký nhận để thực hiện nghĩa vụ tài chính.
- Trao trả GCN và Quyết định cấp số nhà, đổi số nhà (nếu có) sau khi người dân bổ túc chứng từ nộp thuế (bản sao).
- Chuyển chứng từ nộp thuế (bản sao) cho Tổ Hành chính phòng TN-MT để nhập vào hồ sơ lưu.
- Thông báo nộp thuế
- GCN
- Quyết định cấp số nhà; đổi số nhà (nếu có)
 

 
 
 Quy trình 35 ngày làm việc (bao gồm 05 ngày luân chuyển cơ quan thuế): Đối với hồ sơ bổ túc lại đầy đủ theo yêu cầu.
 

TT
TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
BIỂU MẪU
ÁP DỤNG
THỜI GIAN
1
Bộ phận TN & HT HS
(UBND phường)
- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thành phần hồ sơ theo quy định.
 + Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì giải thích và yêu cầu bổ túc.
 + Nếu hồ sơ đầy đủ: cập nhật thành phần hồ sơ vào phần mềm và in Biên nhận giao cho khách hàng.
- Chuyển hồ sơ cho Tổ Hành chính Phòng TN-MT.
 
- Biên nhận
hồ sơ
 
01 ngày
2
Tổ Hành chính
- Nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ
- Chuyển kho lưu trữ lục hồ sơ lưu
- Phiếu kiểm soát quá trình
03 ngày
3
Cán bộ thụ lý
 
 * Pháp lý:
+ Kiểm tra diện nhà 2/IV, nhà thuộc diện nhà nước quản lý, có ngăn chặn, tranh chấp, khiếu nại, đã có QĐ xử lý …
 + Sắp xếp các giấy tờ theo trình tự thời gian.
 + Kiểm tra đất đăng ký sử dụng theo chỉ thị 299/TTg, kê khai 1977, kê khai 1999
 + Đối chiếu hồ sơ lưu
 + Xem xét các yếu tố pháp lý liên quan:
 * Xét quá trình sử dụng đất, thời điểm tạo lập nhà; các yếu tố liên quan đến chủ sở hữu
 * Kỹ thuật:
+ Photo vị trí xin cấp GCN chập ranh quy hoạch chi tiết, quy hoạch hẻm, bản đồ ĐCCQ, chập ranh TL299, … vào hồ sơ.
 + Kiểm tra các yếu tố kỹ thuật: quyết định thu hồi đất, các dự án, quy hoạch chi tiết, quy hoạch hẻm, lộ giới, hành lang kỹ thuật (điện, nước, cống, rạch, ống dẫn dầu ...) được duyệt.
 - Viết tờ trình: Tổng hợp các yếu tố pháp lý, kỹ thuật để nhận định và áp dụng quy định pháp luật để đề xuất giải quyết.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Tờ trình
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06 ngày
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
Nhóm trưởng
(Trực tiếp trình hồ sơ)
- Phân công hồ sơ cho cán bộ pháp lý, kỹ thuật
- Kiểm tra tổng thể hồ sơ trình từ cán bộ pháp lý, kỹ thuật.
- Kiểm tra việc áp dụng quy định pháp luật để đề xuất, Ký xác nhận ý kiến đề xuất vào tờ trình.
 
 
 
- Tờ trình
 
 
 
03 ngày
5
 
Phó Trưởng phòng phụ trách
 
 
Ký tờ trình (hoặc có ý kiến đề nghị giải trình).
 
- Tờ trình
 
 
03 ngày
 
6
 
Tổ hành chính
- Luân chuyển hồ sơ giữa Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và nhóm trưởng.
- Chuyển hồ sơ cho Phòng QLĐT
 
-Toàn bộ hồ sơ
Trong ngày
7
Phòng Quản lý đô thị
 
+ Kiểm tra phương án cấp số nhà
+ Ghi vào tờ trình, ký tên.
- Tờ trình
- Phiếu kiểm soát quá trình
 
02 ngày
 
* Đối với hồ sơ phải ban hành Quyết định cấp số nhà hoặc đổi số nhà: Dự thảo tờ trình và trình Trưởng phòng QLĐT ký Quyết định. Sau đó chuyển Quyết định cho Tổ Hành chính phòng TN-MT để nhập vào hồ sơ trả cho khách hàng đính kèm GCN.
- Quyết định cấp số nhà; đổi số nhà
08 ngày
(Sau khi  kiểm tra phương án)
8
Tổ đất đai (Thẩm định bản vẽ)
+ Kiểm tra, thẩm định bản vẽ;
+ Tách thửa;
+ Ghi vào tờ trình, ký tên.
 
- Tờ trình.
- Bản vẽ.
 
02 ngày
9
Tổ Hành chính
- Nhận hồ sơ từ Phòng QLĐT
- In GCN, Phiếu chuyển cơ quan thuế, Sổ đăng ký.
- Trình Trưởng phòng ký duyệt
 
- GCN
- Phiếu chuyển cơ quan thuế
- Sổ đăng ký
 
01 ngày
10
Trưởng phòng
+ Kiểm tra tờ trình, ký duyệt dự thảo GCN
+ Kiểm tra bản chính GCN, Ký duyệt Phiếu chuyển cơ quan thuế.
- GCN
- Phiếu chuyển cơ quan thuế
- Tờ trình
 
03 ngày
11
Tổ Hành chính
- Chuyển hồ sơ cho chuyên viên tổng hợp Văn phòng UBND Quận trình ký GCN.
- Tờ trình
- GCN
- Phiếu chuyển cơ quan thuế
 
Trong ngày
12
Văn phòng UBND Quận
Chuyên viên: Kiểm tra hồ sơ:
+ Đạt yêu cầu: trình lãnh đạo UBND Quận ký GCN
+ Không đạt yêu cầu: chuyển phòng TN-MT đề nghị chỉnh sửa, bổ sung.
 
- Tờ trình
- GCN
 
 
02 ngày
Lãnh đạo UBND Quận: Ký GCN
- GCN
 
03 ngày
13
Tổ hành chinh
- Ghi số, ngày, đóng dấu vào GCN;
- Ghi số, ngày, đóng dấu vào Phiếu chuyển cơ quan thuế;
- Nhập sổ đăng ký nhà ở;
- Photo, tách hồ sơ gồm :
+ 01 bộ hồ sơ photo đính kèm Phiếu chuyển cơ quan thuế .
+ 01 bản chính GCN và Quyết định cấp số nhà hoặc đổi số nhà (nếu có) để chờ kết hợp với Thông báo nộp thuế sẽ chuyển trả cho khách hàng.
- Chuyển kho lưu trữ hồ sơ.
 
 
 
 
- GCN
- Phiếu chuyển cơ quan thuế
 
 
 
 
 
01 ngày
14
Luân chuyển hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính
Tổ hành chính Phòng TN-MT: Chuyển hồ sơ cho cơ quan thuế.
- 01 bộ hồ sơ
-Danh sách giao nhận hồ sơ
 
01 ngày
Cơ quan thuế:
- Xác định nghĩa vụ tài chính;
- Ký ban hành Thông báo nộp thuế.
- Thông báo nộp thuế
03 ngày
Tổ hành chính Phòng TN-MT: Nhận Thông báo nộp thuế từ Chi cục thuế, nhập vào hồ sơ chờ trả khách hàng để chuyển cho Tổ TN & HT HS để trả cho khách hàng.
- Thông báo nộp thuế.
-Danh sách giao nhận hồ sơ.
 
01 ngày
15
Bộ phận TN & HT HS
(UBND phường)
- Trao Thông báo nộp thuế cho người dân ký nhận để thực hiện nghĩa vụ tài chính.
- Trao trả GCN sau khi người dân bổ túc chứng từ nộp thuế (bản sao).
- Chuyển chứng từ nộp thuế (bản sao) cho Tổ Hành chính phòng TN-MT để nhập vào hồ sơ lưu.
- Thông báo nộp thuế
- GCN
- Quyết định cấp số nhà; đổi số nhà (nếu có)
 

 
 
Ghi chú khác:
- Đối với hồ sơ cần xác minh sẽ tạm ngưng theo quy trình kể từ ngày ký ban hành công văn, thời gian tiếp theo của quy trình sẽ được xác định kể từ ngày nhận được công văn phúc đáp.
- Thời gian phúc đáp các nội dung cần xác minh của UBND các phường là 10 ngày làm việc và các đơn vị có liên quan thuộc UBND quận Bình Thạnh là 07 ngày làm việc (kể từ ngày Phòng TN-MT ký ban hành công văn đề nghị).
- Bước thẩm định bản vẽ (Tổ đất đai) có thể hoán đổi không theo thứ tự từ cán bộ thụ lý đến trước khi in GCN. 
 
 Thành phần hồ sơ: gồm các hồ sơ theo các văn bản quy định của pháp luật hiện hành
 
1.             TRUY TÌM, XÁC ĐỊNH NGUỒN GỐC, LƯU TRỮ HỒ SƠ VÀ KIỂM SOÁT TÀI LIỆU CỦA KHÁCH HÀNG (NẾU CÓ):
-         Từng hồ sơ tiếp nhận xử lý được lưu chung trong bìa ở ngoài bìa có các dấu hiệu nhận biết như tên hồ sơ, tên sản phẩm, chủng loại và số lượng hồ sơ đính kèm trong bìa.
-         Ngoài ra trong bìa hồ sơ này có kèm theo Phiếu kiểm soát quá trình tạo sản phẩm tương ứng. Thông qua phiếu này, sẽ nhận biết được giai đoạn, thực trạng xuyên suốt quá trình tạo ra thành phẩm.
-         Toàn bộ hồ sơ được bảo toàn một cách chắc chắn, được lưu trong các kệ.
 
2.             XỬ LÝ SẢN PHẨM KHÔNG PHÙ HỢP:
Hồ sơ trong quá trình xử lý nếu phát hiện sự không phù hợp thì tùy theo mức độ mà có thể áp dụng các trường hợp xử lý như sau:
TRƯỜNG HỢP SỬA CHỮA NGAY
Sai số, họ tên, địa chỉ, lỗi chính tả, thiếu thông tin liên quan cần bổ sung trước khi xử lý hoặc chuyển sang công đoạn thụ lý tiếp theo.
TRƯỜNG HỢP NHÂN NHƯỢNG
-         Trễ thời gian trong từng công đoạn thực hiện, thiếu thông tin nhưng không quan trọng đến quá trình xử lý hồ sơ.
-         Trường hợp này phải được người có thẩm quyền xác nhận cho phép thông qua.
TRƯỜNG HỢP LOẠI BỎ HỒ SƠ HIỆN HÀNH VÀ YÊU CẦU LÀM LẠI TỪ ĐẦU
-         Các số liệu trong việc cấp giấy chứng nhận không chính xác, nội dung các văn bản chưa phù hợp theo đúng quy định.
-         Hồ sơ không đúng qui định pháp luật, thành phần hồ sơ không đầy đủ, chưa đủ cơ sở thực hiện, …
-         Tất cả các hồ sơ liên quan đến việc xử lý sản phẩm không phù hợp phải được lưu trữ lại (lưu chung với hồ sơ liên quan) để truy xuất khi cần thiết.
 
 
 

Số lượt người xem: 4990    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm