SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
0
9
2
2
1
6
Thủ tục hành chính 29 Tháng Giêng 2018 10:40:00 SA

Thủ tục Thành lập Trung tâm công tác xã hội công lập

 
Thủ tục Thành lập Trung tâm công tác xã hội công lập
a) Trình tự thực hiện
- Bước 1: Cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập Trung tâm công tác xã hội nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện nơi đặt trụ sở từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút) và buổi sáng thứ bảy từ (07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút) để thẩm định;
* Đối với các cơ quan có liên quan để phối hợp hoặc để biết thì chỉ ghi tên các cơ quan đó vào mục nơi nhận của công văn hoặc tờ trình đề nghị thành lập.
- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì cấp Biên nhận hồ sơ;
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, công chức được phân công tiếp nhận hướng dẫn bằng văn bản cho người nộp hồ sơ bổ sung và hoàn thiện hồ sơ theo quy định
- Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Phòng Nội vụ phải có văn bản thẩm định.
+ Đối với những vấn đề chưa rõ hoặc còn có ý kiến khác nhau thì Phòng Nội vụ yêu cầu cơ quan đề nghị thành lập đơn vị sự nghiệp công lập phải có văn bản giải trình bổ sung hoặc theo ủy quyền của người có thẩm quyền quyết định thành lập Trung tâm công tác xã hội tổ chức họp với cơ quan trình đề án và các cơ quan có liên quan để làm rõ và báo cáo cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định.
+ Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với cơ quan đề nghị thành lập Trung tâm công tác xã hội hoàn tất hồ sơ và các thủ tục theo quy định để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện quyết định thành lập Trung tâm công tác xã hội. (Điều 10 NĐ55)
- Bước 4: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ và văn bản thẩm định của Phòng Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện ra quyết định thành lập. Trường hợp không đồng ý việc thành lập thì thông báo bằng văn bản cho cơ quan trình đề nghị thành lập Trung tâm công tác xã hội biết rõ lý do.
- Bước 5: Căn cứ vào ngày hẹn trên biên nhận, tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện.
b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân quận, huyện.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ gồm:
+ Đề án thành lập Trung tâm công tác xã hội. Đề án gồm những nội dung sau:
• Sự cần thiết và cơ sở pháp lý;
• Mục tiêu, phạm vi đối tượng hoạt động, tên gọi của tổ chức;
• Loại hình đơn vị sự nghiệp công lập;
• Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn;
• Cơ cấu tổ chức (nếu có quy mô lớn);
• Cơ chế tài chính, cơ chế hoạt động;
• Dự kiến về nhân sự, số lượng người làm việc theo vị trí việc làm, kinh phí hoạt động, trụ sở làm việc và trang thiết bị, phương tiện cần thiết để bảo đảm cho đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động sau khi được thành lập;
• Phương án tổ chức và lộ trình triển khai hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập;
• Kiến nghị của cơ quan xây dựng đề án thành lập đơn vị sự nghiệp công lập (nếu có);
• Các nội dung khác thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành và hướng dẫn của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực.
+ Văn bản đề nghị, tờ trình thành lập Trung tâm công tác xã hội, dự thảo quyết định thành lập, dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động và các tài liệu khác có liên quan (giấy tờ đất đai, kinh phí, nguồn nhân lực), trong đó Tờ trình thành lập gồm những nội dung sau:
• Quá trình xây dựng đề án;
• Nội dung chính của đề án;
• Những vấn đề còn có ý kiến khác nhau và những vấn đề có liên quan.
+ Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập Trung tâm công tác xã hội.
+ Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết:
- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Phòng Nội vụ có văn bản thẩm định.
- Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận văn bản thẩm định của Phòng Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện ra quyết định thành lập trung tâm công tác xã hội công lập.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện.
- Cơ quan trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính: Phòng Nội vụ.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thành lập Trung tâm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện hoặc văn bản từ chối, có nêu rõ lý do.
h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
i) Lệ phí: Không
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Có mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ cụ thể;
- Phù hợp với quy hoạch mạng lưới tổ chức Trung tâm công tác xã hội đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (nếu có);
- Có trụ sở làm việc hoặc đề án quy hoạch cấp đất xây dựng trụ sở đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (trường hợp xây dựng trụ sở mới); trang thiết bị cần thiết ban đầu; nguồn nhân sự và kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập (có hiệu lực kể từ ngày 15/8/2012);
- Thông tư liên tịch 09/2013/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 10/6/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội công lập (có hiệu lực kể từ ngày 25/7/2013).
 

Số lượt người xem: 161    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm