Modify settings and columns
  
Xem: 
ban-do-hanh-chinh.aspx
ban-do-hanh-chinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
12/10/2010 8:12 SA116-193-64-12\admin_bthBản đồ hành chính
ban-do-ke-hoach-su-dung-dat-2016.aspx
ban-do-ke-hoach-su-dung-dat-2016Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
25/07/2016 8:30 SASystem Accountkế hoạch sử dụng đất
ban-do-quy-hoach-quan.aspx
ban-do-quy-hoach-quanDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
06/04/2016 1:19 CHSystem AccountBản Đồ Quy Hoạch Tổng Mặt Bằng Sử Dụng Đất P27
ban-do-quy-hoach-quan-old.aspx
ban-do-quy-hoach-quan-oldDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
06/04/2016 1:19 CHSystem AccountBản đồ quy hoạch quận
ban-do-quy-hoach-tong-mat-bang-su-dung-dat-p12.aspx
Kiểm xuất Cho: System Accountban-do-quy-hoach-tong-mat-bang-su-dung-dat-p12.aspx
Kiểm xuất Cho: System Account<
ban-do-quy-hoach-tong-mat-bang-su-dung-dat-p12Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
06/04/2016 12:06 CHSystem AccountBản Đồ Quy Hoạch Tổng Mặt Bằng Sử Dụng Đất P27
ban-do-quy-hoach-tong-mat-bang-su-dung-dat-p1-2-3-14.aspx
ban-do-quy-hoach-tong-mat-bang-su-dung-dat-p1-2-3-14Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
06/04/2016 12:05 CHSystem AccountBản Đồ Quy Hoạch Tổng Mặt Bằng Sử Dụng Đất P27
ban-do-quy-hoach-tong-mat-bang-su-dung-dat-p15.aspx
ban-do-quy-hoach-tong-mat-bang-su-dung-dat-p15Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
06/04/2016 12:27 CHSystem AccountBản Đồ Quy Hoạch Tổng Mặt Bằng Sử Dụng Đất P27
ban-do-quy-hoach-tong-mat-bang-su-dung-dat-p17.aspx
ban-do-quy-hoach-tong-mat-bang-su-dung-dat-p17Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
26/05/2016 11:19 SASystem AccountBản Đồ Quy Hoạch Tổng Mặt Bằng Sử Dụng Đất P27
ban-do-quy-hoach-tong-mat-bang-su-dung-dat-p19-21.aspx
ban-do-quy-hoach-tong-mat-bang-su-dung-dat-p19-21Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
26/05/2016 11:19 SASystem AccountBản Đồ Quy Hoạch Tổng Mặt Bằng Sử Dụng Đất P27
ban-do-quy-hoach-tong-mat-bang-su-dung-dat-p22-60ha.aspx
ban-do-quy-hoach-tong-mat-bang-su-dung-dat-p22-60haDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
26/05/2016 11:18 SASystem AccountBản Đồ Quy Hoạch Tổng Mặt Bằng Sử Dụng Đất P27
ban-do-quy-hoach-tong-mat-bang-su-dung-dat-p22-930ha-Phan-1.aspx
ban-do-quy-hoach-tong-mat-bang-su-dung-dat-p22-930ha-Phan-1Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
26/05/2016 11:17 SASystem AccountBản Đồ Quy Hoạch Tổng Mặt Bằng Sử Dụng Đất P27
ban-do-quy-hoach-tong-mat-bang-su-dung-dat-p22-930ha-Phan-2.aspx
ban-do-quy-hoach-tong-mat-bang-su-dung-dat-p22-930ha-Phan-2Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
26/05/2016 11:18 SASystem AccountBản Đồ Quy Hoạch Tổng Mặt Bằng Sử Dụng Đất P27
ban-do-quy-hoach-tong-mat-bang-su-dung-dat-p24.aspx
ban-do-quy-hoach-tong-mat-bang-su-dung-dat-p24Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
26/05/2016 11:16 SASystem AccountBản Đồ Quy Hoạch Tổng Mặt Bằng Sử Dụng Đất P27
ban-do-quy-hoach-tong-mat-bang-su-dung-dat-p25.aspx
ban-do-quy-hoach-tong-mat-bang-su-dung-dat-p25Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
26/05/2016 11:16 SASystem AccountBản Đồ Quy Hoạch Tổng Mặt Bằng Sử Dụng Đất P27
ban-do-quy-hoach-tong-mat-bang-su-dung-dat-p26.aspx
ban-do-quy-hoach-tong-mat-bang-su-dung-dat-p26Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
26/05/2016 11:15 SASystem AccountBản Đồ Quy Hoạch Tổng Mặt Bằng Sử Dụng Đất P27
ban-do-quy-hoach-tong-mat-bang-su-dung-dat-p27.aspx
ban-do-quy-hoach-tong-mat-bang-su-dung-dat-p27Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
26/05/2016 11:28 SASystem AccountBản Đồ Quy Hoạch Tổng Mặt Bằng Sử Dụng Đất P27
ban-do-quy-hoach-tong-mat-bang-su-dung-dat-p5-6-7-11.aspx
ban-do-quy-hoach-tong-mat-bang-su-dung-dat-p5-6-7-11Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
06/04/2016 12:27 CHSystem AccountBản Đồ Quy Hoạch Tổng Mặt Bằng Sử Dụng Đất P27
ban-do-quy-hoach-tong-mat-bang-su-dung-dat-phuong26.aspx
ban-do-quy-hoach-tong-mat-bang-su-dung-dat-phuong26Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
26/05/2016 2:46 CHSystem AccountBản Đồ Quy Hoạch Tổng Mặt Bằng Sử Dụng Đất PP26
baucu.aspx
baucuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
19/05/2011 4:59 CHbioadminBầu cử
bmtc-phuong1.aspx
bmtc-phuong1Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
04/01/2011 10:15 CH116-193-64-12\AdministratorBộ máy tổ chức phường
bmtc-phuong11.aspx
bmtc-phuong11Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
28/12/2010 5:40 CH116-193-64-12\AdministratorBộ máy tổ chức
bmtc-phuong12.aspx
bmtc-phuong12Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
28/12/2010 5:48 CH116-193-64-12\AdministratorBộ máy tổ chức
bmtc-phuong13.aspx
bmtc-phuong13Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
28/12/2010 6:03 CH116-193-64-12\AdministratorBộ máy tổ chức
bmtc-phuong14.aspx
bmtc-phuong14Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
28/12/2010 6:11 CH116-193-64-12\AdministratorBộ máy tổ chức
bmtc-phuong15.aspx
bmtc-phuong15Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
28/12/2010 6:19 CH116-193-64-12\AdministratorBộ máy tổ chức
bmtc-phuong17.aspx
bmtc-phuong17Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
28/12/2010 6:27 CH116-193-64-12\AdministratorBộ máy tổ chức
bmtc-phuong19.aspx
bmtc-phuong19Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
28/12/2010 6:35 CH116-193-64-12\AdministratorBộ máy tổ chức
bmtc-phuong2.aspx
bmtc-phuong2Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
24/12/2010 5:02 CH116-193-64-12\AdministratorBộ máy tổ chức
bmtc-phuong21.aspx
bmtc-phuong21Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
28/12/2010 6:44 CH116-193-64-12\AdministratorBộ máy tổ chức
bmtc-phuong22.aspx
bmtc-phuong22Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
28/12/2010 6:59 CH116-193-64-12\AdministratorBộ máy tổ chức
bmtc-phuong24.aspx
bmtc-phuong24Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
28/12/2010 7:09 CH116-193-64-12\AdministratorBộ máy tổ chức
bmtc-phuong25.aspx
bmtc-phuong25Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
28/12/2010 7:16 CH116-193-64-12\AdministratorBộ máy tổ chức
bmtc-phuong26.aspx
bmtc-phuong26Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
28/12/2010 7:25 CH116-193-64-12\AdministratorBộ máy tổ chức
bmtc-phuong27.aspx
bmtc-phuong27Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
28/12/2010 7:34 CH116-193-64-12\AdministratorBộ máy tổ chức
bmtc-phuong28.aspx
bmtc-phuong28Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
28/12/2010 9:49 CH116-193-64-12\admin_bthBộ máy tổ chức
bmtc-phuong3.aspx
bmtc-phuong3Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
24/12/2010 5:12 CH116-193-64-12\AdministratorBộ máy tổ chức
bmtc-phuong5.aspx
bmtc-phuong5Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
24/12/2010 5:22 CH116-193-64-12\AdministratorBộ máy tổ chức
bmtc-phuong6.aspx
bmtc-phuong6Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
24/12/2010 5:28 CH116-193-64-12\AdministratorBộ máy tổ chức
bmtc-phuong7.aspx
bmtc-phuong7Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
24/12/2010 5:35 CH116-193-64-12\AdministratorBộ máy tổ chức
chien-luoc-dinh-huong.aspx
chien-luoc-dinh-huongDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
31/12/2013 8:37 SASystem AccountChiến lược định hướng
chuong-trinh-hanh-dong.aspx
chuong-trinh-hanh-dongDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/05/2011 9:01 SAbioadminCHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
dau-thau-mua-sam-cong.aspx
dau-thau-mua-sam-congDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
31/12/2013 9:12 SASystem AccountĐấu thầu - Mua sắm công
gop-y.aspx
gop-yDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
12/10/2010 8:22 SA116-193-64-12\admin_bthGóp ý
gop-y-van-ban-du-thao.aspx
gop-y-van-ban-du-thaoDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
31/12/2013 9:38 SASystem AccountGóp ý văn bản dự thảo
gop-y-van-ban-quy-pham-phap-luat.aspx
gop-y-van-ban-quy-pham-phap-luatDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
31/12/2013 9:38 SASystem AccountGóp ý văn bản quy phạm pháp luật
gioi-thieu-chung.aspx
gioi-thieu-chungDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
12/10/2010 8:08 SA116-193-64-12\admin_bthGiới thiệu chung
gioi-thieu-phuong1.aspx
gioi-thieu-phuong1Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
24/12/2010 4:52 CH116-193-64-12\AdministratorGiới thiệu
gioi-thieu-phuong11.aspx
gioi-thieu-phuong11Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
28/12/2010 5:40 CH116-193-64-12\AdministratorGiới thiệu
gioi-thieu-phuong12.aspx
gioi-thieu-phuong12Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
04/01/2011 10:13 CH116-193-64-12\AdministratorGiới thiệu
gioi-thieu-phuong13.aspx
gioi-thieu-phuong13Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
28/12/2010 6:03 CH116-193-64-12\AdministratorGiới thiệu
gioi-thieu-phuong14.aspx
gioi-thieu-phuong14Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
28/12/2010 6:11 CH116-193-64-12\AdministratorGiới thiệu
gioi-thieu-phuong15.aspx
gioi-thieu-phuong15Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
28/12/2010 6:19 CH116-193-64-12\AdministratorGiới thiệu
gioi-thieu-phuong17.aspx
gioi-thieu-phuong17Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
28/12/2010 6:27 CH116-193-64-12\AdministratorGiới thiệu
gioi-thieu-phuong19.aspx
gioi-thieu-phuong19Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
28/12/2010 6:34 CH116-193-64-12\AdministratorGiới thiệu
gioi-thieu-phuong2.aspx
gioi-thieu-phuong2Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
24/12/2010 5:02 CH116-193-64-12\AdministratorGiới thiệu
gioi-thieu-phuong21.aspx
gioi-thieu-phuong21Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
28/12/2010 6:44 CH116-193-64-12\AdministratorGiới thiệu
gioi-thieu-phuong22.aspx
gioi-thieu-phuong22Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
28/12/2010 6:59 CH116-193-64-12\AdministratorGiới thiệu
gioi-thieu-phuong24.aspx
gioi-thieu-phuong24Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
28/12/2010 7:09 CH116-193-64-12\AdministratorGiới thiệu
gioi-thieu-phuong25.aspx
gioi-thieu-phuong25Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
28/12/2010 7:16 CH116-193-64-12\AdministratorGiới thiệu
gioi-thieu-phuong26.aspx
gioi-thieu-phuong26Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
28/12/2010 7:25 CH116-193-64-12\AdministratorGiới thiệu
gioi-thieu-phuong27.aspx
gioi-thieu-phuong27Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
28/12/2010 7:34 CH116-193-64-12\AdministratorGiới thiệu
gioi-thieu-phuong28.aspx
gioi-thieu-phuong28Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
28/12/2010 9:49 CH116-193-64-12\admin_bthGiới thiệu
gioi-thieu-phuong3.aspx
gioi-thieu-phuong3Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
24/12/2010 5:12 CH116-193-64-12\AdministratorGiới thiệu
gioi-thieu-phuong5.aspx
gioi-thieu-phuong5Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
24/12/2010 5:22 CH116-193-64-12\AdministratorGiới thiệu
gioi-thieu-phuong6.aspx
gioi-thieu-phuong6Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
24/12/2010 5:28 CH116-193-64-12\AdministratorGiới thiệu
gioi-thieu-phuong7.aspx
gioi-thieu-phuong7Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
24/12/2010 5:34 CH116-193-64-12\AdministratorGiới thiệu
Hoi thi thoi trang 1.jpg
Hoi thi thoi trang 1Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
02/10/2015 12:54 CHUBND Phường 14 Quận Bình Thạnh
huong-dan-thuc-hien-phap-luat.aspx
huong-dan-thuc-hien-phap-luatDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
31/12/2013 9:37 SASystem AccountHướng dẫn thực hiện pháp luật
ketquatk.aspx
ketquatkDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
07/09/2011 9:58 SASystem AccountKết quả tìm kiếm
khen-thuong-xu-phat.aspx
khen-thuong-xu-phatDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
31/12/2013 9:37 SASystem AccountKhen thưởng xử phạt
lich-cong-tac.aspx
lich-cong-tacDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
27/05/2010 2:38 CHSystem AccountLịch công tác
lich-tiep-cong-dan.aspx
lich-tiep-cong-danDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
31/12/2013 9:35 SASystem AccountLịch tiếp công dân
lien-he.aspx
lien-heDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
12/10/2010 8:06 SA116-193-64-12\admin_bthLiên hệ
LV_HtmlEditor_Admin.aspx
LV_HtmlEditor_AdminDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
05/11/2014 4:33 CHSystem Account
NewsPost.aspx
NewsPostDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
16/11/2015 10:26 SASystem Account
NewsPost_2.aspx
Kiểm xuất Cho: System AccountNewsPost_2.aspx
Kiểm xuất Cho: System Account<
NewsPost_2Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
05/11/2014 4:19 CHSystem Account
NewsPost_3_Loi.aspx
Kiểm xuất Cho: System AccountNewsPost_3_Loi.aspx
Kiểm xuất Cho: System Account<
NewsPost_3_LoiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
05/11/2014 4:43 CHSystem Account
NewsPost_4.aspx
Kiểm xuất Cho: System AccountNewsPost_4.aspx
Kiểm xuất Cho: System Account<
NewsPost_4Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
21/10/2015 9:26 SASystem Account
preview.htm
previewDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
27/05/2010 2:38 CHSystem AccountPreview
phan-hoi-kien-nghi-cua-to-chuc-ca-nhan.aspx
phan-hoi-kien-nghi-cua-to-chuc-ca-nhanDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
31/12/2013 9:36 SASystem AccountPhản hồi kiến nghị của tổ chức, cá nhân
pho-bien-che-do-chinh-sach.aspx
pho-bien-che-do-chinh-sachDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
31/12/2013 9:37 SASystem AccountPhổ biến chế độ chính sách
quy-hoach-ke-hoach-khai-thac-tai-nguyen-thien-nhien.aspx
quy-hoach-ke-hoach-khai-thac-tai-nguyen-thien-nhienDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
31/12/2013 8:38 SASystem AccountQuy hoạch & Kế hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên
quy-hoach-ke-hoach-su-dung-dat.aspx
quy-hoach-ke-hoach-su-dung-datDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
31/12/2013 8:38 SASystem AccountQuy hoạch kế hoạch sử dụng đất
quy-hoach-thu-gom-tai-che-xu-ly-chat-thai.aspx
quy-hoach-thu-gom-tai-che-xu-ly-chat-thaiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
31/12/2013 8:38 SASystem AccountQuy hoạch thu gom tái chế xử lý chất thải
quy-hoach-xay-dung-va-do-thi.aspx
quy-hoach-xay-dung-va-do-thiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
31/12/2013 8:37 SASystem AccountQuy hoạch Xây dựng và Đô thị
report-cms.aspx
report-cmsDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
27/12/2010 9:26 CH116-193-64-12\AdministratorBáo cáo thống kê
site-map.aspx
site-mapDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
01/06/2010 10:52 SASystem AccountSite map
so-do-site.aspx
so-do-siteDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/11/2010 1:31 CH116-193-64-12\admin_bthSơ đồ site
tai-lieu-pho-bien-giao-duc-phap-luat.aspx
tai-lieu-pho-bien-giao-duc-phap-luatDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
12/06/2010 9:25 SASystem AccountTài liệu phổ biến giáo dục pháp luật
test.aspx
testDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
06/05/2011 1:51 CHbioadmintest
tim-kiem.aspx
tim-kiemDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
27/05/2010 2:38 CHSystem AccountTìm kiếm
tuyen-dung-cong-chuc.aspx
tuyen-dung-cong-chucDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
31/12/2013 9:36 SASystem AccountTuyển dụng công chức
thong-tin-bao-cao-thong-ke.aspx
thong-tin-bao-cao-thong-keDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
31/12/2013 9:37 SASystem AccountThông tin Báo cáo thống kê
thu-tuc-hanh-chinh.aspx
thu-tuc-hanh-chinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
12/10/2010 8:21 SA116-193-64-12\admin_bthThủ tục hành chính
thu-vien-hinh-anh.aspx
thu-vien-hinh-anhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
18/10/2010 5:12 CH116-193-64-12\AdministratorThư viện hinh ảnh
ung-cu-vien-hdnd-tp.aspx
ung-cu-vien-hdnd-tpDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
10/05/2011 9:00 SAbioadminỨNG CỬ VIÊN HĐND TP
ung-cu-vien-quoc-hoi.aspx
ung-cu-vien-quoc-hoiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
12/05/2011 11:33 SAbioadminỨNG CỬ VIÊN QUỐC HỘI
van-ban-do-don-vi-ban-hanh.aspx
van-ban-do-don-vi-ban-hanhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
31/12/2013 8:53 SASystem AccountVăn bản do đơn vị ban hành
van-ban-tu-thanh-pho.aspx
van-ban-tu-thanh-phoDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
31/12/2013 8:51 SASystem AccountVăn bản từ Thành phố
y-kien-chi-dao-cua-lanh-dao.aspx
y-kien-chi-dao-cua-lanh-daoDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
31/12/2013 9:36 SASystem AccountÝ kiến chỉ đạo của lãnh đạo