SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
0
8
8
5
6
8
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 04 Tháng Giêng 2011 7:45:00 CH

Kết quả hoạt động công tác giáo dục Quốc phòng – An ninh năm 2010

 ­­­­­­­­­________________________________________________

           

Thực hiện Kế hoạch của Hội đồng giáo dục Quốc phòng – An ninh về công tác giáo dục Quốc phòng – An ninh năm 2010 và Công văn số 212/HĐGDQP-AN của Hội đồng giáo dục Quốc phòng – An ninh về việc báo cáo kết quả hoạt động công tác giáo dục Quốc phòng – An ninh, Phòng Tư pháp xin được báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. KẾT QUẢ TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Về văn bản soạn thảo:

Phòng Tư pháp - Thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật quận, đã tham mưu Ủy ban nhân dân quận ban hành Quyết định số 1757/QĐ-UBND ngày 04/3/2010 về ban hành Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2010 trên địa bàn quận Bình Thạnh, trong đó có  các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến nội dung quốc phòng an ninh.

Ngoài ra, trong năm 2010 Phòng Tư pháp đã tham mưu cho UBND quận ban hành các văn bản liên quan đến quân sự và quốc phòng - an ninh như Chỉ thị về thực hiện công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự; tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; công tác tuyển sinh quân sự và công tác đăng ký, quản lý, huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu lực lượng dự bị động viên năm 2010; Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2010.

2. Về công tác phổ biến giáo dục pháp luật:

Trong năm 2010, Phòng Tư pháp đã tham mưu cho UBND quận xây dựng và tổ chức triển khai các văn bản phổ biến giáo dục pháp luật về quốc phòng - an ninh như:

- Tổ chức tuyên truyền pháp luật phòng cháy chữa cháy cho cán bộ, công chức và người lao động (kể cả lãnh đạo) của các phòng, ban đơn vị trực thuộc UBND quận, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quận; cấp phường gồm Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch, BCH Công an, Quân sự, Công chức Tư pháp- Hộ tịch, Cán bộ phụ trách sản xuất kinh doanh, văn hóa xã hội, Trưởng, Phó ban bảo vệ dân phố với trên 450 người tham dự;

- Tổ chức tập huấn nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02.4.2010 của Chính phủ về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ cho cán bộ, công chức và người lao động của các phòng, ban, các đoàn thể, các Trung tâm, các BQL chợ thuộc UBND quận, cấp phường bao gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng, Phó Trưởng Công an, công chức Tư pháp- Hộ tịch, địa chính-nhà đất, Thanh tra xây dựng, Trưởng, Phó khu phố với trên 420 người tham dự;

- Tổ chức hội nghị tập huấn Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và Nghị định số 16/2010/NĐ-CP cho đối tượng cán bộ, công chức quận, phường với hơn 680 lượt người tham dự;

- Tổ chức tập huấn Nghị định số 73/2010/NĐ-CP ngày 12.7.2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội cho cán bộ, công chức và người lao động của các phòng, ban, các đoàn thể, các trung tâm, các BQL chợ trực thuộc UBND quận, Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND phường, Trưởng, Phó Trưởng Công an phường, công chức Tư pháp – Hộ tịch phường, địa chính – nhà đất, Thanh tra xây dựng, Trưởng, Phó khu phố với hơn 270 lượt người tham dự;

Ngoài ra, Phòng Tư pháp phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức 02 buổi tuyên truyền, phổ biến Luật phòng cháy chữa cháy, Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02/4/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ cho các Ban giám hiệu các trường, cho các học sinh Trường THCS trên địa bàn quận với hơn 1.370 lượt người tham dự;

- Đối với 20 phường: đã chỉ đạo Hội đồng phối hợp CTPBGDPL phường tập trung triển khai tuyên truyền và phổ biến Luật giao thông đường bộ; Luật phòng cháy và chữa cháy; Luật phòng, chống ma túy; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy; Luật Nghĩa vụ Quân sự, … Pháp lệnh Dân quân tự vệ; Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương….

Ngoài việc tuyên truyền miệng, Phòng Tư pháp còn phối hợp với các phòng ban, đơn vị quận, các UBND phường tổ chức các Hội thi, Tọa đàm liên quan đến các chuyên đề pháp luật về quốc phòng an ninh. Phòng cũng đã tổ chức các buổi trợ giúp pháp lý lưu động nhằm tuyên truyền phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chính sách bồi thường, giải tỏa về nhà đất.

3. Công tác biên soạn tài liệu:

Phòng Tư pháp đã biên soạn và phát hành 19.575 đề cương tuyên truyền như: Luật phòng cháy và chữa cháy; Nghị định số 34/2010/NĐ-CP về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ; Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Nghị định số 16/2010/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Nghị định số 73/2010/NĐ-CP ngày 12.7.2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội.... Nhằm phục vụ tuyên truyền, phổ biến cho các ban Giám hiệu, giáo viên các trường, cán bộ, công chức, Tổ dân phố và các hộ dân.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

- Trên cơ sở kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2010 của UBND Quận, các đơn vị cấp Quận và các UBND phường đã xây dựng và triển khai thực hiện đúng tiến độ, đúng kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của đơn vị mình. Các kế hoạch này đã có sự phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể, các UBND phường trong quá trình thực hiện và đạt hiệu quả tốt. Các Thủ trưởng đơn vị đã quan tâm đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của đơn vị và cơ sở thuộc lĩnh vực ngành phụ trách và đã thực hiện tốt công tác PBGDPL nói chung và góp phần thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng – an ninh nói riêng.

- Việc thực hiện PBGDPL sâu rộng trong nhân dân, cũng như các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật ngày càng đa dạng, phong phú như hội thi, tài liệu, bướm, pano, áp phích…đã được hưởng ứng nhiệt tình, có tác dụng nhiều chiều và nâng cao được kiến thức pháp luật đối với các đối tượng được phổ biến pháp luật. Đồng thời giúp người dân hiểu rõ thêm về các quy định, chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước và đã có sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành pháp luật tại địa phương góp phần giữ vững an ninh chính trị tr6en đại bàn.

 Tuy nhiên công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số phường chưa có sự phối hợp đồng bộ giữa các ban, ngành đoàn thể phường nên chưa đạt hiệu quả cao và chưa triển khai sâu rộng đến các đối tượng cần phổ biến và nhân dân trên địa bàn.

IV. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC QP- AN NĂM 2011.

Trên cơ sở Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2011 của HĐPH quận và tình hình thực tế tại địa phương, Phòng Tư pháp triển khai thực hiện một số nội dung trọng tâm về PBGDPL liên quan đến công tác quốc phòng- an ninh như:

1. Tham mưu cho Ủy ban nhân quận ban hành các văn bản như: Quyết định ban hành kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2011.

2. Tiếp tục phối hợp với các ngành, đoàn thể và các Ủy ban nhân dân phường tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật với các hình thức đa dạng, phong phú nhất là tập trungtuyên truyền các văn bản liên quan đến công tác giáo dục quốc phòng - an ninh; Tiếp tục áp dụng các biện pháp để đưa pháp luật đến từng hộ dân như xây dựng các đề cương được rút gọn, những nội dung thiết thực liên quan đến nhân dân và từng đối tượng cụ thể.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động công tác giáo dục quốc phòng – an ninh năm 2010 của Phòng Tư pháp./. 

 


Số lượt người xem: 7392    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm