SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
5
2
4
1
4
0
5
Văn hóa - Xã hội 08 Tháng Năm 2021 4:10:30 SA
Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020  (09/12/2010)
______________________________________ A. Mục tiêu : I. Mục tiêu chung: Xây dựng Phòng Tư pháp đạt trong sạch, vững mạnh, dân chủ, chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và quản lý xã hội, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy hành chính quận. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính đảm bảo tính công khai, ...
Chương trình cải cách hành chính năm 2008  (14/02/2008)
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ỦY BAN NHÂN DÂN Độc lập — Tự do — Hạnh phúc QUẬN BÌNH THẠNH ___________ Số : /Ctr-UBND Bình Thạnh, ngày tháng 12 năm2007 CHƯƠNG TRÌNH Cải cách hành chính năm 2008 ------------------------------ Nhìn chung công tác cải cách hành chính trên địa bàn quận đã đạt những kết quả bước ...
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm