SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
5
2
4
7
5
5
2
An ninh quốc phòng 08 Tháng Năm 2021 9:07:36 CH
Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện công tác giáo dục quốc phòng – an ninh (2001 – 2010)  (04/01/2011)
------------------------------------------------------------------------- Chấp hành Chỉ thị số 2009/CT-TTg ngày 01/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tổng kết 10 năm thực hiện công tác giáo dục quốc phòng – an ninh (2001 - 2010); Thực hiện công văn số 3146/VP-PCNC ngày 10/5/2010 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh truyền đạt ...
Kết quả hoạt động công tác giáo dục Quốc phòng – An ninh năm 2010  (04/01/2011)
­­­­­­­­­________________________________________________ Thực hiện Kế hoạch của Hội đồng giáo dục Quốc phòng – An ninh về công tác giáo dục Quốc phòng – An ninh năm 2010 và Công văn số 212/HĐGDQP-AN của Hội đồng giáo dục Quốc phòng – An ninh về việc báo cáo kết quả hoạt động công tác giáo dục Quốc phòng – An ninh, Phòng Tư pháp xin ...
Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2007  (13/02/2007)
Giữ vững ổn định an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội và tăng cường lập lại trật tự kỷ cương trong quản lý hành chinh, chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng và và pháp luật của nhà nước. Giữ vững và duy trì nhịp độ phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh tốc độ đô thị hóa, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân... HỘI ĐỒNG ...
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm