• Không tiêu đề
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
1
3
2
4
3
2
An ninh quốc phòng 04 Tháng Giêng 2011 7:50:00 CH

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện công tác giáo dục quốc phòng – an ninh (2001 – 2010)

        -------------------------------------------------------------------------

Chấp hành Chỉ thị số 2009/CT-TTg ngày 01/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tổng kết 10 năm thực hiện công tác giáo dục quốc phòng – an ninh (2001 - 2010);

Thực hiện công văn số 3146/VP-PCNC ngày 10/5/2010 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố về việc tổng kết 10 năm công tác Giáo dục quốc phòng – an ninh; và Hướng dẫn số 544/HD-BCH ngày 24/5/2010 của Bộ CHQS Thành phố Hồ Chí Minh về hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 2009/CT-TTg ngày 01/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về Tổng kết 10 năm thực hiện công tác giáo dục quốc phòng – an ninh (2001 – 2010);

Nay Hội đồng GDQP-AN quận Bình Thạnh báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện công tác GDQP-AN (2001 - 2010) cụ thể như sau:

 

Phần một

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC GDQP-AN

TRONG 10 NĂM (2001 - 2010)

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Trong 10 năm (2001 - 2010) trên địa bàn Bình Thạnh, tình hình kinh tế phát triển bình quân đạt 38%/năm, văn hoá, xã hội, quân sự quốc phòng, an ninh được giữ vững và ổn định, có bước chuyển biến tích cực. Hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn, năng lực lãnh đạo, điều hành của các cấp uỷ, chính quyền đáp ứng được yêu cầu của tình hình mới. Đời sống của nhân dân được nâng lên rõ rệt; người dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Riêng trong công tác Giáo dục quốc phòng – an ninh (GDQP-AN) của quận Bình Thạnh được các cấp ủy, chính quyền quận, phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện sâu sát. Quận Bình Thạnh đã tổ chức tuyên truyền công tác GDQP- AN đến các đối tượng cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, giám đốc, chủ doanh nghiệp, LLVT, học sinh phổ thông, chức sắc chức việc các tôn giáo và đông đảo nhân dân quận Bình Thạnh hưởng ứng tham gia.


II. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ THỊ CỦA ĐẢNG, CHÍNH PHỦ VỀ CÔNG TÁC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH:

1. Tổ chức quán triệt về công tác GDQP-AN:

- Chỉ thị số 62-CT/TW ngày 12/02/2001 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Giáo dục quốc phòng”

- Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 03 tháng 5 năm 2007 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Giáo dục quốc phòng – an ninh trong tình hình mới”

- Nghị Định 15/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về Giáo dục quốc phòng.

- Nghị định 116/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về Giáo dục quốc phòng – an ninh.

Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận đã đẩy mạnh và triển khai đầy đủ công tác GDQP-AN cho các cấp ủy Đảng, chính quyền và tổ chức quán triệt đến cán bộ, đảng viên. Đối với cấp quận, thủ trưởng các ban ngành đoàn thể trong thành viên hội đồng GDQP-AN đã được quán triệt 100% trong hội nghị thường kỳ 6 tháng, năm kết hợp tổ chức sơ, tổng kết công tác GDQP-AN hàng năm. Từng thành viên Hội đồng tiến hành phổ biến, quán triệt văn bản đến các cán bộ đảng viên, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị, ban ngành đoàn thể của mình; trong các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức GDQP-AN  do cấp trên, cùng cấp tổ chức tất cả các học viên được chiêu sinh dự lớp đều được quán triệt tinh thần, nội dung của các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Chính phủ về công tác GDQP-AN. Tổng số cán bộ chủ chốt, đảng viên, cán bộ công chức nhà nước các ban ngành, đoàn thể được quán triệt: 1.659 đồng chí.

Qua đó có sự chuyển biến tích cực về nhận thức và trách nhiệm trong từng vị trí công tác của từng cơ quan, đơn vị, cán bộ công chức, đảng viên về nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng – an ninh toàn dân, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc.

2. Ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo:

a. Hệ thống văn bản quan trọng đã ban hành: (phụ lục 1 kèm theo)

- Giai đoạn 2001 – 2006:

+ Công tác giáo dục quốc phòng của quận chưa được chỉ đạo chuyên đề mà được thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo bằng Thông tri, Chỉ thị lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng hàng năm (bởi giai đoạn này công tác giáo dục quốc phòng là một trong những công tác quan trọng trong nhiệm vụ quân sự quốc phòng của địa phương). Tuy nhiên giai đoạn này, công tác GDQP được chỉ đạo khá sâu sát của Quận ủy, UBND quận. Hàng năm quận ủy, UBND quận đều có ban hành thông tri, chỉ thị lãnh đạo và kế hoạch, chỉ đạo đối với nhiệm vụ Quân sự - quốc phòng địa phương trong đó có công tác GDQP. Kế hoạch công tác GDQP nằm trong công tác Dân quân tự vệ, về tên gọi: “Kế hoạch công tác Dân quân tự vệ - Giáo dục quốc phòng”, xét về vị trí thì công tác này được tổ chức quán triệt và thực hiện đồng thời cùng với công tác dân quân tự vệ.

 

= file toàn văn


Số lượt người xem: 39890    
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm