Triển khai thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại trên địa bàn quận Bình Thạnh

06/10/2021
Triển khai thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại trên địa bàn quận Bình Thạnh

       Thực hiện Quyết định số Quyết định số 3585/QĐ-BCĐ, Quyết định số 3589/QĐ-BCĐ ngày 15/10/2021 và Quyết định số 3677/QĐ-BCĐ ngày 27/10/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại, dịch vụ ăn uống, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh đã có văn bản triển khai đến các Ủy ban nhân dân Phường; các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, dịch vụ ăn uống, kinh doanh thực phẩm; Ban Quản lý các chợ truyền thống; Ban Giám đốc các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi trên địa bàn quận.

      Theo đó, căn cứ vào nội dung Bộ tiêu chí chung và các Bộ tiêu chí (Phụ lục) có liên quan, các đơn vị tự đánh giá và triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá, thông báo với các cơ quan chức năng và cập nhật thông tin trên Cổng thông tin an toàn Covid https://antoan-covid.tphcm.gov.vn/ để tổ chức hậu kiểm.

      Việc tự đánh giá và triển khai thực hiện được áp dụng đối với từng bộ phận, phân xưởng, dây chuyền, khu vực, ngành hàng, cụm, điểm văn phòng… trong cơ sở sản xuất, kinh doanh để đảm bảo khoanh vùng, xử lý khi có trường hợp nhiễm COVID-19 trên nguyên tắc không làm ảnh hưởng và duy trì hoạt động an toàn tại các khu vực sản xuất, điểm kinh doanh khác.

Các đơn vị đạt các tiêu chí theo quy định thì được phép hoạt động. Trong quá trình hoạt động, các đơn vị thường xuyên rà soát, đánh giá các tiêu chí; trường hợp có tiêu chí không đạt thì tạm dừng hoạt động (đối với từng bộ phận, phân xưởng, dây chuyền, khu vực, ngành hàng, cụm, điểm văn phòng…) để khắc phục và được hoạt động trở lại khi đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định.

       Trường hợp tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, đơn vị được hoạt động trở lại khi đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm định và cho phép.

1. Đối với chợ truyền thống: Các Ban quản lý chợ tự đánh giá, triển khai và chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá theo Bộ tiêu chí (Phụ lục 2) về hoạt động an  toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại chợ truyền thống ban hành kèm theo Quyết định 3589/QĐ-BCĐ ngày 15/10/2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố); gửi về phòng Kinh tế để tổ chức hậu kiểm.

2. Đối với các Trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi:

-       Thực hiện tự đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại các Siêu thị, Trung tâm thương mại, Cửa hàng tiện lợi (Phụ lục 1); tại Văn phòng làm việc của đơn vị quản lý (Phụ lục 5) ban hành kèm theo Quyết định số 3589/QĐ-BCĐ ngày 15/10/2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh;

-       Đối với các cơ sở thuê mặt bằng kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thực phẩm tại các Trung tâm thương mại, Siêu thị: thực hiện việc đánh giá theo Bộ tiêu chí ban hành kèm theo Quyết định số 3677QĐ-BCĐ ngày 27/10/2021 (kinh doanh dịch vụ ăn uống) và Quyết định số 3585/QĐ-BCĐ ngày 15/10/2021 (kinh doanh thực phẩm) của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh.

-       Đối với các cơ sở thuê mặt bằng kinh doanh thực hiện các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe tại các Trung tâm thương mại, Siêu thị: thực hiện việc đánh giá theo Bộ tiêu chí ban hành kèm theo Quyết định số 3325/QĐ-BCĐ ngày 15/9/2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh.

-       Các Trung tâm thương mại, Siêu thị chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Bộ tiêu chí theo từng lĩnh vực đối với các cơ sở thuê mặt bằng kinh doanh tại đơn vị.

-       Các Trung tâm thương mại, Siêu thị, Cửa hàng tiện lợi tự đánh giá và triển khai thực hiện theo các Bộ tiêu chí trên và chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá, thông báo với các cơ quan có chức năng ngay sau khi thực hiện việc đánh giá để tổ chức hậu kiểm (thông báo với Ủy ban nhân dân quận – thông qua Phòng Kinh tế đối với Trung tâm thương mại, Siêu thị; thông báo với Ủy ban nhân dân phường đối với Cửa hàng tiện lợi).

3. Đối với các cơ sở sản xuất:

-       Các cơ sở sản xuất căn cứ vào nội dung Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại doanh nghiệp/cơ sở sản xuất trên địa bàn Thành phố (Phụ lục 4) và Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại Văn phòng làm việc của các đơn vị sản xuất, kinh doanh, cung ứng dịch vụ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Phụ lục 5) ban hành kèm theo Quyết định số 3589/QĐ-BCĐ ngày 15/10/2021 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tự đánh giá và triển khai thực hiện theo Bộ tiêu chí và chịu trách nhiệm về kết quả tự đánh giá.

-       Sau khi có kết quả tự đánh giá, các cơ sở sản xuất gửi thông báo khôi phục hoạt động sản xuất, phương án tổ chức sản xuất an toàn và phòng, chống dịch tại cơ sở sản xuất (theo mẫu) và kết quả tự đánh giá Phụ lục 4, Phụ lục 5 về phòng Kinh tế  (địa chỉ: số 6 Phan Đăng Lưu, Phường 14, Quận Bình Thạnh) để tổ chức hậu kiểm.

4. Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cửa hàng kinh doanh thực phẩm:

         Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cửa hàng kinh doanh thực phẩm thực hiện đánh giá theo Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cửa hàng kinh doanh thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tại quyết định số 3677/QĐ-BCĐ ngày 27/10/2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và gửi về Ủy ban nhân dân Phường để tổ chức hậu kiểm.

5. Đối với các văn phòng làm việc của các đơn vị sản xuất, kinh doanh, cung ứng dịch vụ:

-       Các đơn vị tự đánh giá, triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm về kết quả tự đánh giá theo Bộ tiêu chí (Phụ lục 5) về đánh giá hoạt động an toàn phòng, chống dịch COVID-19 tại Văn phòng làm việc của các đơn vị sản xuất, kinh doanh, cung ứng dịch vụ ban hành kèm theo Quyết định số 3589/QĐ-BCĐ ngày 15/10/2021 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Thành phố; gửi về phòng Kinh tế (địa chỉ: số 6 Phan Đăng Lưu, Phường 14, Quận Bình Thạnh; email: kinhte.binhthanh@tphcm.gov.vn) để tổ chức hậu kiểm.

       Các đơn vị được phép hoạt động trên địa bàn quận phải đăng ký mã QR tại địa chỉ http://antoan-covid.tphcm.gov.vn để tổ chức, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn trong tình hình dịch bệnh COVID-19. Mỗi đơn vị có thể cấp mã QR địa điểm cho nhiều khu vực khác nhau thuộc đơn vị của mình cần kiểm soát, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, giúp đơn vị và các cơ quan chức năng dễ dàng khoanh vùng khi cần điều tra dịch tễ.

Bản in

Ý kiến bạn đọc

(*)
Hãy để gửi bình luận
Mức độ hài lòng
21/03/2023 - 28/03/2023
Trả kết quả
Nộp hồ sơ
Liên kết website
Tin tức đọc nhiều
 • Tờ trình về quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19

  Tờ trình về quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19

 • Lập danh sách tiêm vắc xin phòng chống Covid - 19 trên địa bàn Quận Bình Thạnh

  Lập danh sách tiêm vắc xin phòng chống Covid - 19 trên địa bàn Quận Bình Thạnh

 • Quận Bình Thạnh tiếp tục tổ chức các đợt tiêm vắc xin ngừa Covid 19

  Quận Bình Thạnh tiếp tục tổ chức các đợt tiêm vắc xin ngừa Covid 19

 • Triển khai thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại trên địa bàn quận Bình Thạnh

  Triển khai thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại trên địa bàn quận Bình Thạnh

 • DANH SÁCH ĐƯỜNG DÂY NÓNG QUẬN BÌNH THẠNH

  DANH SÁCH ĐƯỜNG DÂY NÓNG QUẬN BÌNH THẠNH