STT Thủ tục Lĩnh vực Cơ quan thực hiện
1 THỦ TỤC ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN KHUYẾT TẬT Bảo trợ xã hội UBND Phường 17
2 Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn Bảo trợ xã hội UBND Phường 15
3 Liên thông đăng ký khai sinh, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi Bảo vệ chăm sóc trẻ em UBND Phường 27
4 Liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Bảo trợ xã hội UBND Phường 27
5 Liên thông đăng ký khai tử và xóa đăng ký thường trú Hộ tịch UBND Phường 27
6 THỦ TỤC CHO PHÉP CƠ SỞ GIÁO ĐỘC LẬP KHÁC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC Giáo dục đào tạo UBND Phường 26
7 THỦ TỤC BẦU HÒA GIẢI VIÊN Hòa giải cơ sở UBND Phường 12
8 THỦ TỤC BẦU TỔ TRƯỞNG TỔ HÒA GIẢI Hòa giải cơ sở UBND Phường 12
9 Thủ tục Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực. Chứng thực UBND Phường 11
10 THỦ TỤC CẤP BẢN SAO TRÍCH LỤC HỘ TỊCH Hộ tịch UBND Phường 6