STT Thủ tục Lĩnh vực Cơ quan thực hiện
1 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐN An toàn thực phẩm và dinh dưỡng Phòng y tế
2 CHẤM DỨT VIỆC CHĂM SÓC THAY THẾ CHO TRẺ EM (NEW) Bảo vệ chăm sóc trẻ em Phòng lao động thương binh xã hội
3 Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế Bảo vệ chăm sóc trẻ em Phòng lao động thương binh xã hội
4 ĐĂNG KÝ, ĐĂNG KÝ LẠI NỘI QUY LAO ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP Lao động – Tiền lương Phòng lao động thương binh xã hội
5 QUI TRÌNH TIẾP CÔNG DÂN Tiếp công dân Tranh tra
6 THỦ TỤC BÁO CÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ, ĐẠI HỘI BẤT THƯỜNG CẤP HUYỆN Tổ chức phi chính phủ Phòng nội vụ
7 THỦ TỤC CÔNG NHẬN BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP HỘI Tôn giáo Phòng nội vụ
8 THỦ TỤC PHÊ CHUẨN KẾT QUẢ BẦU CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG, XÃ, THỊ TRẤN Cán bộ công chức Phòng Giáo Dục và Đào Tạo
9 THỦ TỤC PHÊ CHUẨN KẾT QUẢ MIỄN NHIỆM, BÃI NHIỆM CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG, XÃ, THỊ TRẤN Cán bộ công chức Phòng nội vụ
10 THỦ TỤC PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ HỘI Tổ chức phi chính phủ Phòng nội vụ