Tham gia Giải thưởng Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh lần 2 năm 2021

31/03/2021
Tham gia Giải thưởng Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh lần 2 năm 2021
Căn cứ Quyết định số 4515/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh;
          Thực hiện Kế hoạch số 4690/KH-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức Giải thưởng Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 2 - năm 2021; Công văn số 5315/SNV-CCHC ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Sở Nội vụ về tham gia Giải thưởng Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 2 - năm 2021;
          Ngày 24/02/2021, Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh hướng dẫn các đơn vị tham gia giải thưởng Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 2 - năm 2021 với các nội dung cụ thể sau:
          I. ĐỐI TƯỢNG, NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG
         1. Đối tượng đăng ký tham gia Giải thưởng 
         Tác giả (nhóm tác giả) của các công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm phù hợp với một trong các nhóm lĩnh vực xét tặng Giải thưởng theo quy định tại Điều 5 Quy chế xét tặng Giải thưởng Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh, đã được áp dụng, triển khai trên địa bàn thành phố mang lại hiệu quả.
        2. Nguyên tắc xét tặng (quy định tại Điều 3 của Quy chế)
        - Việc đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng Sáng tạo được thực hiện trên cơ sở tự nguyện hoặc theo đề xuất của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố đối với công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm có hiệu quả áp dụng trong thực tiễn đã được công nhận.
        - Việc xét tặng Giải thưởng Sáng tạo được thực hiện khách quan, công khai, công bằng, chính xác.
       - Công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng Sáng tạo không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.
       - Mỗi công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm chỉ được đăng ký tham gia một trong 7 nhóm lĩnh vực quy định tại Điều 5 Quy chế này.
       - Công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm đã được xét tặng Giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh không được đăng ký xét tặng Giải thưởng Sáng tạo.
       - Thành viên Hội đồng xét tặng Giải thưởng Sáng tạo ở các lĩnh vực không được đăng ký tham gia Giải thưởng Sáng tạo ở lĩnh vực mà mình là thành viên.
      - Không xét tặng Giải thưởng Sáng tạo cho công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm của tập thể, cá nhân trong thời gian đang xem xét thi hành kỷ luật hoặc điều tra, thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo đang được xác minh làm rõ.
       3. Tiêu chí xét tặng (quy định tại Điều 7 của Quy chế)
      a) Các công trình nghiên cứu, giải pháp của tác giả (nhóm tác giả) đăng ký tham gia Giải thưởng phải có tính sáng tạo, đã được ứng dụng vào thực tiễn (hoặc tác phẩm, sáng tác… phải được công bố) ít nhất 02 năm liền kề với năm tổ chức xét trao giải thưởng, có hiệu quả trên các lĩnh vực xét tặng giải thưởng theo quy định tại Điều 5, góp phần giải quyết các vấn đề cấp bách, trọng tâm trong xây dựng và phát triển Thành phố:
      - Tính sáng tạo: Công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm phải tập trung giải quyết những vấn đề đặt ra theo một khía cạnh mới, hướng mới nhằm đưa ra những ý tưởng đột phá để nâng cao hiệu quả đề ra.
      - Tính hiệu quả: Hiệu quả kinh tế (nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, nâng cao hiệu quả kỹ thuật) hoặc lợi ích xã hội (nâng cao điều kiện an toàn lao động, cải thiện điều kiện sống về vật chất hoặc tinh thần hoặc điều kiện làm việc, bảo vệ môi trường, sức khỏe con người).
       b) Tiêu chí cụ thể xét tặng Giải thưởng cho từng nhóm lĩnh vực sẽ được các cơ quan phụ trách các lĩnh vực của Giải thưởng quy định cụ thể trong Thể lệ Giải thưởng và có điểm cộng cho các công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm đã được tặng giải thưởng tại các cuộc thi, hội thi.
       II. LĨNH VỰC, CƠ CẤU, MỨC TIỀN GIẢI THƯỞNG
       1. Lĩnh vực Giải thưởng Sáng tạo (quy định tại Điều 5 của Quy chế)
       Giải thưởng Sáng tạo được xét trao tặng cho các công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm theo 07 nhóm lĩnh vực như sau:
       - (1) Lĩnh vực phát triển kinh tế (đơn vị phụ trách: Sở kế hoạch và Đầu tư): Xét tặng cho các công trình nghiên cứu, giải pháp của tác giả (nhóm tác giả), góp phần tích cực trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế thành phố.
       - (2) Lĩnh vực quốc phòng, an ninh (đơn vị phụ trách: Bộ Tư lệnh Thành phố): Xét tặng cho các công trình nghiên cứu hoặc giải pháp của tác giả (nhóm tác giả), góp phần đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn thành phố.
       - (3) Lĩnh vực quản lý nhà nước (đơn vị phụ trách: Sở Nội vụ): Xét tặng cho các công trình nghiên cứu, giải pháp của tác giả (nhóm tác giả) đã góp phần tăng cường hiệu quả của công tác cải cách hành chính; các công trình nghiên cứu, giải pháp của tác giả (nhóm tác giả) nâng cao hoạt động quản lý nhà nước trên các lĩnh vực nhằm xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình và nâng cao sự phục vụ của cơ quan nhà nước đối với yêu cầu của người dân, tổ chức.
       - (4) Lĩnh vực truyền thông (đơn vị phụ trách: Sở Thông tin và Truyền thông): Xét tặng cho các ứng dụng Thông tin và truyền thông (ICT) của tác giả (nhóm tác giả) thực hiện tốt công tác truyền thông giữa chính quyền, tổ chức, doanh nghiệp và người dân, có tác động mạnh mẽ đến phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của thành phố.
        - (5) Lĩnh vực văn học nghệ thuật (đơn vị phụ trách: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Thành phố): Xét tặng cho các tác phẩm, sáng tác, công trình của tác giả (nhóm tác giả) có tác động tích cực đến việc khơi dậy truyền thống và tinh thần sáng tạo, có giá trị cao về văn học và nghệ thuật góp phần xây dựng và phát triển thành phố.
        - (6) Lĩnh vực khoa học kỹ thuật (đơn vị phụ trách: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố): Xét tặng cho các công trình nghiên cứu, các đề tài của tác giả (nhóm tác giả) đã được ứng dụng trong thực tiễn và đem lại hiệu quả, đóng góp tích cực trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố thông minh, hiện đại.
        - (7) Lĩnh vực khởi nghiệp sáng tạo (đơn vị phụ trách: Sở Khoa học và Công nghệ): Xét tặng cho các công trình, giải pháp, mô hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tác giả (nhóm tác giả) có hiệu quả cao.
       2. Số lượng và mức tiền Giải thưởng (quy định tại Điều 6 của Quy chế)
       - Số lượng Giải thưởng Sáng tạo tối đa là 70 giải, được phân chia theo cơ cấu như sau:
      + Lĩnh vực 1 (phát triển kinh tế):                 10 giải
      + Lĩnh vực 2 (quốc phòng, an ninh):           05 giải
      + Lĩnh vực 3 (quản lý nhà nước):                20 giải
      + Lĩnh vực 4 (truyền thông):                        05 giải
      + Lĩnh vực 5 (văn học nghệ thuật):             10 giải
      + Lĩnh vực 6 (khoa học kỹ thuật):               10 giải
      + Lĩnh vực 7 (khởi nghiệp sáng tạo):          10 giải
      Mỗi lĩnh vực có 01 giải Nhất, nhiều giải Nhì và nhiều giải Ba; tùy tình hình thực tế Ban tổ chức Giải thưởng có thể tăng hoặc giảm cơ cấu giải thưởng của từng lĩnh vực.
      - Mức tiền thưởng
      + Giải Nhất:        200 triệu đồng
      + Giải Nhì:          150 triệu đồng
      + Giải Ba:             80 triệu đồng
      - Các tập thể, cá nhân đạt Giải thưởng được Ủy ban nhân dân thành phố tặng Bằng khen và Biểu trưng Giải thưởng.
      - Mỗi công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm chỉ được đăng ký tham dự 01 trong 07 nhóm lĩnh vực quy định tại Điều 5 Quy chế xét tặng Giải thưởng.
      III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
      1. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đề nghị đăng ký tham gia Giải thưởng đến ngày 28 tháng 02 năm 2021, gửi về Phòng Nội vụ (Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng quận) để tổng hợp.
      2. Giao Phòng Nội vụ tiếp nhận các công trình, giải pháp, tác phẩm của các tác giả (nhóm tác giả) để tổng hợp, tham mưu trình Thường trực UBND quận, Hội đồng Thi đua, khen thưởng quận và gửi hồ sơ đến các Sở, ngành thành phố phụ trách các lĩnh vực của Giải thưởng.
       Trong quá trình thực hiện nếu có những nội dung mới từ các Sở, ngành thành phố phụ trách các lĩnh vực của Giải thưởng hoặc có những vướng mắc, khó khăn, đề nghị các tác giả (nhóm tác giả), các cơ quan, đơn vị có liên quan báo cáo, đề xuất Thường trực Ủy ban nhân dân quận (thông qua Phòng Nội vụ) để kịp thời chỉ đạo.
Bản in

Ý kiến bạn đọc

(*)
Hãy để gửi bình luận

TIN MỚI NHẤT

Mức độ hài lòng
24/09/2022 - 01/10/2022
Trả kết quả
Nộp hồ sơ
Liên kết website
Tin tức đọc nhiều
 • Tờ trình về quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19

  Tờ trình về quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19

 • Lập danh sách tiêm vắc xin phòng chống Covid - 19 trên địa bàn Quận Bình Thạnh

  Lập danh sách tiêm vắc xin phòng chống Covid - 19 trên địa bàn Quận Bình Thạnh

 • Quận Bình Thạnh tiếp tục tổ chức các đợt tiêm vắc xin ngừa Covid 19

  Quận Bình Thạnh tiếp tục tổ chức các đợt tiêm vắc xin ngừa Covid 19

 • Triển khai thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại trên địa bàn quận Bình Thạnh

  Triển khai thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại trên địa bàn quận Bình Thạnh

 • Lập danh sách chuẩn bị tiêm Vắc xin phòng Covid-19

  Lập danh sách chuẩn bị tiêm Vắc xin phòng Covid-19