• Các đơn vị ngành dọc

   

  CÔNG AN QUẬN

  BAN CHỈ HUY
  QUÂN SỰ QUẬN

  TÒA ÁN
  NHÂN DÂN

  VIỆN KIỂM SÁT
  NHÂN DÂN

  CHI CỤC THI
  HÀNH ÁN
  DÂN SỰ QUẬN

  ĐỘI THANH TRA
  ĐỊA BÀN

  ĐỘI QUẢN LÝ
  THỊ TRƯỜNG

  CHI CỤC
  THỐNG KÊ

  CHI CỤC THUẾ

  KHO BẠC
  NHÀ NƯỚC

  BẢO HIỂM
  XÃ HỘI

  NGÂN HÀNG
  CHÍNH SÁCH
  XÃ HỘI

  VĂN PHÒNG
  ĐĂNG KÝ
  ĐẤT ĐAI

  CHI CỤC
  THÚ Y