Phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình; tiếp tục xây dựng quận Bình Thạnh phát triển bền vững

24/12/2020
 Phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình; tiếp tục xây dựng quận Bình Thạnh phát triển bền vững

            Trong 5 năm qua cùng với Thành phố và cả nước, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Bình Thạnh triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XI trong điều kiện có những thuận lợi và khó khăn đan xen. Song, với truyền thống đoàn kết, quyết tâm cao và sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, Đảng bộ quận đã hoàn thành cơ bản các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XI đã đề ra. Trên lĩnh vực kinh tế tốc độ phát triển được tiếp tục giữ vững, chuyển dịch cơ cấu theo đúng hướng “Thương mại - dịch vụ - sản xuất”; đô thị quận tiếp tục phát triển, nhiều dự án công trình trọng điểm được triển khai thực hiện, các công trình nhà ở cao tầng, trung tâm thương mại được đầu tư xây dựng và đi vào hoạt động như: khu phức hợp Tân Cảng Sài Gòn, Tòa nhà Landmart 81, dự án chỉnh trang đầu cầu Thủ Thiêm... đã tạo cảnh quan đô thị quận ngày càng khang trang hơn, tạo môi trường thuận lợi thu hút các doanh nghiệp đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế, góp phần tăng nguồn thu ngân sách hàng năm của quận; công tác quản lý trật tự đô thị được tăng cường; lĩnh vực môi trường có chuyển biến tích cực. Công tác giáo dục - đào tạo được quan tâm đổi mới, cơ sở vật chất được đầu tư đáp ứng nhu cầu học tập của Nhân dân; chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được nâng lên; các phong trào, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao tiếp tục phát triển đạt nhiều thành tích; phong trào đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho các gia đình chính sách có công được đẩy mạnh gắn với thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân; tập trung các giải pháp thực hiện hiệu quả Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2015 - 2020, đến cuối nhiệm kỳ quận hoàn thành chỉ tiêu không còn hộ nghèo theo tiêu chí mới của thành phố. Qua đó, chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn quận ngày càng được nâng cao. Công tác quốc phòng - an ninh được tăng cường, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ quân sự địa phương hàng năm. Hoạt động Hội đồng nhân dân quận và phường thực hiện đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

 
Đồng chí Vũ Ngọc Tuất.
           Đặc biệt trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ quận đã tập trung lãnh đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền gắn với tăng cường công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn và sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp; công tác tiếp công dân, tiếp xúc, đối thoại giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được tăng cường, kịp thời giải quyết các vấn đề bức xúc và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.
         Công tác xây dựng Đảng tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từng bước phát huy tốt vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ và giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống; việc học tập và làm theo Bác tiếp tục lan tỏa tích cực trong Nhân dân thông qua đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt tại Tổ dân phố - mặt trận; công tác xây dựng tổ chức Đảng và tạo nguồn, phát triển đảng viên được chú trọng đẩy mạnh, hoàn thành chỉ tiêu xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, chỉ tiêu phát triển đảng viên mới, tỷ lệ đảng viên trong khu vực trường học được nâng cao; công tác quy hoạch, điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ được tập trung thực hiện đảm bảo đúng quy trình, quy định; công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ được tăng cường gắn với triển khai thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU của Thành ủy về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ góp phần ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; việc xem xét, xử lý kỷ luật được thực hiện nghiêm minh, đúng quy trình, quy định, góp phần ngăn ngừa, kéo giảm tỷ lệ tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật. Qua đó, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ ngày càng được nâng lên. Công tác vận động Nhân dân và thực hiện quy chế dân vận được đẩy mạnh, công tác dân vận chính quyền có nhiều chuyển biến tích cực; phong trào thi đua “Dân vận khéo” ngày càng đi vào chiều sâu, đa dạng trên các lĩnh vực. Hoạt động Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở, từng bước phát huy vai trò tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền và vai trò giám sát và phản biện xã hội; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia phong trào, các cuộc vận động do địa phương phát động, từ đó phong trào thi đua yêu nước của quận đạt được nhiều thành tích cao.
           Với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XI trân trọng ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn quận đã cùng Đảng bộ hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ chủ yếu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XI đã đề ra.
          Trong 5 năm tới, dự báo tình hình thế giới và trong nước sẽ có nhiều diễn biến phức tạp: kinh tế thế giới phục hồi chậm do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tình hình an ninh chính trị, tình hình biển Đông, vấn đề thiên tai, dịch bệnh và biến đổi khí hậu có nhiều diễn biến khó lường; đồng thời thành phố dự kiến sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình, công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn quận… sẽ tác động nhất định đến sự phát triển của quận trong giai đoạn 2020 - 2025.
          Từ tình hình trên, với định hướng xây dựng quận tiếp tục phát triển bền vững, Ban Chấp hành Đảng bộ quận xác định mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ 2020 - 2025: “Phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nêu cao tính tiền phong gương mẫu, chịu trách nhiệm trước Nhân dân của đảng viên, cán bộ, nhất là người đứng đầu; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; phát huy mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng môi trường sống tốt cho người dân, xây dựng quận Bình Thạnh phát triển bền vững”.
          Để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu và các chương trình, công trình trọng điểm trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ quận đề ra các nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo thực hiện như sau:
       Thứ nhất: Huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân: Giữ vững tốc độ phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng khu vực thương mại - dịch vụ; thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển kinh doanh, nhất là các doanh nghiệp có quy mô lớn; thực hiện tốt công tác thu, chi ngân sách, đảm bảo thu đúng, thu đủ, chống thất thu; nâng cao hiệu quả đầu tư công. Thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và chỉnh trang đô thị; giảm ô nhiễm môi trường, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - văn hóa - quốc phòng an ninh. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo; chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội. Giữ gìn phát huy các giá trị văn hóa mang nét đặc trưng của Quận; phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của người dân; nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với xây dựng gia đình hạnh phúc; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe của Nhân dân; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho Nhân dân gắn với thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2020 - 2025. Đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; xây dựng lực lượng vũ trang thật sự trong sạch vững mạnh đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
        Thứ hai: Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền: Tập trung kiện toàn bộ máy chính quyền từ quận đến cơ sở theo hướng tinh gọn gắn với thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị quyết của Trung ương và hướng dẫn của thành phố; nâng cao chất lượng hoạt động của các phòng, ban và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng đô thị thông minh, chính quyền điện tử; lấy sự hài lòng của doanh nghiệp và người dân làm cơ sở đánh giá hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị và kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức. Tăng cường tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật.
         Thứ ba: Nêu cao tính tiền phong gương mẫu, chịu trách nhiệm trước Nhân dân của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu: Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với triển khai thực hiện Quy định số 55-QĐ/TW về vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 08-QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy công việc, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.
        Thứ tư: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên: Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; xây dựng các chi bộ tại các chung cư. Chấn chỉnh, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy; đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên; tăng cường công tác quản lý đảng viên. Tiếp tục đổi mới công tác cán bộ. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện nghiêm Quy định số 1374-QĐ/TU về quy trình giải quyết thông tin, phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục đổi mới, phương thức lãnh đạo của Quận ủy và các cấp ủy Đảng đối với hệ thống chính trị.
        Thứ năm: Nâng cao chất lượng công tác dân vận; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; tăng cường gắn bó máu thịt giữa Đảng và Nhân dân: tiếp tục đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận; thực hiện tốt quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; tiếp tục đổi mới phương thức, nội dung hoạt động và phát huy tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng Đảng, chính quyền.
          Phát huy những thành quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ quận kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân quận Bình Thạnh tiếp tục hăng hái thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thể hiện quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Bình Thạnh lần thứ XII đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI.
Bản in

Ý kiến bạn đọc

(*)
Hãy để gửi bình luận

TIN MỚI NHẤT

Mức độ hài lòng
14/10/2021 - 21/10/2021
Trả kết quả
Nộp hồ sơ
Liên kết website
Tin tức đọc nhiều
 • Lập danh sách tiêm vắc xin phòng chống Covid - 19 trên địa bàn Quận Bình Thạnh

  Lập danh sách tiêm vắc xin phòng chống Covid - 19 trên địa bàn Quận Bình Thạnh

 • Tờ trình về quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19

  Tờ trình về quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19

 • Quận Bình Thạnh tiếp tục tổ chức các đợt tiêm vắc xin ngừa Covid 19

  Quận Bình Thạnh tiếp tục tổ chức các đợt tiêm vắc xin ngừa Covid 19

 • Lập danh sách chuẩn bị tiêm Vắc xin phòng Covid-19

  Lập danh sách chuẩn bị tiêm Vắc xin phòng Covid-19

 • Danh sách điểm bán các mặt hàng thiết yếu (lương thực thực phẩm, khẩu trang, nước rửa tay) trên địa quận Bình Thạnh

  Danh sách điểm bán các mặt hàng thiết yếu (lương thực thực phẩm, khẩu trang, nước rửa tay) trên địa quận Bình Thạnh