Bỏ qua nội dung chính

UBND QUẬN BÌNH THẠNH

Trang chủ
Thủ tục hành chính
GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI
ỦY BANH NHÂN DÂN PHƯỜNG
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Phường 24
Bầu cử 2011
Chỉ đạo điều hành
Đấu thầu mua sắm công
Thông tin cần biết
Thông tin tuyên truyền
Góp ý của Tổ chức & Cá nhân
Thông tin quy hoạch
  
UBND QUẬN BÌNH THẠNH > Tất cả Nội dung Trang  

Tất cả Nội dung Trang

Trang này sẽ hiển thị tất cả các bảng thảo luận, danh sách, thư viện, và bản khảo sát trong trang Web này. Nhấp vào tên của danh sách hoặc thư viện để xem nội dung của chúng. Thùng rác chứa các khoản mục đã bị xóa. Để tạo thư viện hoặc danh sách mới, nhấp vào Tạo.
Xem: 
  Tên Mô tả Khoản mục Sửa đổi Lần cuối

  Thư viện Tài liệu

Khuôn mẫu của Biểu mẫu Khuôn mẫu của Biểu mẫu  Thư viện này có chứa khuôn mẫu của biểu mẫu được quản trị viên chấp thuận đã được kích hoạt cho tập hợp trang web này.  0 5 năm trước
pages pages    100 17 tháng trước
Tài liệu Chia sẻ Tài liệu Chia sẻ  Chia sẻ tài liệu với nhóm bằng cách thêm tài liệu vào thư viện tài liệu này.  0 7 năm trước

  Thư viện Hình ảnh

AlbumBox AlbumBox    57 9 tháng trước
Bando Bando  Bản đồ  127398 17 tháng trước
Hình ảnh bản tin Hình ảnh bản tin    12223 20 giờ trước
hinhbaucu hinhbaucu    3 5 năm trước
LeftMenuHinhQuangCao LeftMenuHinhQuangCao    13 13 tháng trước
RightMenuHinhQuangCao RightMenuHinhQuangCao    3 12 tháng trước
Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh    0 7 năm trước
Thư viện video Thư viện video    2 7 năm trước
video_baucu video_baucu    2 7 năm trước

  Danh sách

CauHinh CauHinh    1 5 năm trước
Danh mục kênh tin Danh mục kênh tin    32 9 tháng trước
Danh sách thủ tục Danh sách thủ tục    6 5 năm trước
DanhMucKenhTin DanhMucKenhTin    28 5 năm trước
DisplayStore DisplayStore    1 5 năm trước
Đơn vị Đơn vị    7 5 năm trước
Gopy_VBDT Gopy_VBDT  Gopy_VBDT  1 2 năm trước
GopY_VBQPPL GopY_VBQPPL  GopY_VBQPPL  6 6 tháng trước
GopyDB GopyDB    0 7 năm trước
HitCounter HitCounter    1 Không có Ngày
HtmlEditorDB HtmlEditorDB    63 2 tháng trước
Lịch Lịch  Sử dụng danh sách Lịch để được thông tin cuộc họp sắp đến, thời hạn và các sự kiện quan trọng khác.  0 7 năm trước
Lich_ThongBao Lich_ThongBao    0 5 năm trước
LichCongTac LichCongTac    2 2 tuần trước
LichLamViec LichLamViec    0 5 năm trước
LienHeDB LienHeDB    1 7 năm trước
Lienhe_DB_new Lienhe_DB_new    1238 2 ngày trước
Liên kết Liên kết  Dùng danh sách Liên kết để liên kết đến các trang Web mà thành viên trong đội của bạn thấy hữu ích hoặc quan tâm.  0 7 năm trước
Lĩnh vực Lĩnh vực    5 2 năm trước
ListTest ListTest    0 5 năm trước
PageManager_XmlList PageManager_XmlList    5 10 tháng trước
SurveyAnswer SurveyAnswer    7 5 năm trước
SurveyQuestion SurveyQuestion  SurveyQuestion  2 5 năm trước
Tác vụ Tác vụ  Sử dụng danh sách Tác vụ để theo dõi công việc mà bạn hoặc nhóm của mình cần hoàn tất.  4 2 tuần trước
TaiLieuPhoBienGiaoDucPhapLuat TaiLieuPhoBienGiaoDucPhapLuat    51 7 năm trước
Testing Testing    2 7 năm trước
Thông báo Thông báo  Sử dụng danh sách Thông báo để đăng tin nhắn trên trang chủ của trang web của bạn.  1 7 năm trước
Văn bản dự thảo Văn bản dự thảo  Văn bản dự thảo  0 4 năm trước
VBPL_CoQuanBanHanh VBPL_CoQuanBanHanh    1 5 tháng trước
VBPL_DB VBPL_DB    0 2 năm trước
VBPL_LinhVuc VBPL_LinhVuc    2 5 năm trước
VBPL_Loai VBPL_Loai    1 4 năm trước

  Bảng Thảo luận

Thảo luận Nhóm Thảo luận Nhóm  Dùng danh sách Thảo luận Nhóm để lưu giữ các nội dung thảo luận kiểu nhóm tin theo chủ đề tương ứng cho đội của bạn.  0 7 năm trước

  Khảo sát

Không có khảo sát.

  Trang web và Không gian làm việc

Sharepoint Site Bầu cử 2011  2 giờ trước
Sharepoint Site Chỉ đạo điều hành  4 ngày trước
Sharepoint Site Đấu thầu mua sắm công  2 năm trước
Sharepoint Site Góp ý của Tổ chức & Cá nhân  2 năm trước
Sharepoint Site GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI  21 phút trước
Sharepoint Site Giới thiệu  46 phút trước
Sharepoint Site Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội  67 phút trước
Sharepoint Site Phường 1  84 phút trước
Sharepoint Site Phường 11  43 phút trước
Sharepoint Site Phường 12  60 phút trước
Sharepoint Site Phường 13  57 phút trước
Sharepoint Site Phường 14  2 giờ trước
Sharepoint Site Phường 15  67 phút trước
Sharepoint Site Phường 17  20 phút trước
Sharepoint Site Phường 19  25 phút trước
Sharepoint Site Phường 2  Không có Ngày
Sharepoint Site Phường 21  2 giờ trước
Sharepoint Site Phường 22  67 phút trước
Sharepoint Site Phường 24  2 giờ trước
Sharepoint Site Phường 25  7 phút trước
Sharepoint Site Phường 26  38 phút trước
Sharepoint Site Phường 27  12 phút trước
Sharepoint Site Phường 28  32 phút trước
Sharepoint Site Phường 3  Không có Ngày
Sharepoint Site Phường 5  Không có Ngày
Sharepoint Site Phường 6  12 phút trước
Sharepoint Site Phường 7  15 phút trước
Sharepoint Site Tin tức sự kiện  Không có Ngày
Sharepoint Site Thông tin cần biết  3 giờ trước
Sharepoint Site Thông tin quy hoạch  Cách đây 1 phút
Sharepoint Site Thông tin tuyên truyền  2 năm trước
Sharepoint Site Thủ tục hành chính  8 phút trước
Sharepoint Site Thủ tục hành chính tại Phường  13 tháng trước
Sharepoint Site ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG  85 phút trước

  Thùng Rác

Thùng Rác Thùng Rác  Sử dụng trang này để khôi phục các khoản mục mà bạn đã xoá khỏi trang web này, hoặc để dọn sạch những mục đã xoá. 0