Bỏ qua nội dung chính

UBND QUẬN BÌNH THẠNH

Trang chủ
Thủ tục hành chính
GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI
ỦY BANH NHÂN DÂN PHƯỜNG
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
Thủ tục hành chính
Phường 24
Bầu cử 2011
Chỉ đạo điều hành
Đấu thầu mua sắm công
Thông tin cần biết
Thông tin tuyên truyền
Góp ý của Tổ chức & Cá nhân
Thông tin quy hoạch
  
UBND QUẬN BÌNH THẠNH > Tất cả Nội dung Trang  

Tất cả Nội dung Trang

Trang này sẽ hiển thị tất cả các bảng thảo luận, danh sách, thư viện, và bản khảo sát trong trang Web này. Nhấp vào tên của danh sách hoặc thư viện để xem nội dung của chúng. Thùng rác chứa các khoản mục đã bị xóa. Để tạo thư viện hoặc danh sách mới, nhấp vào Tạo.
Xem: 
  Tên Mô tả Khoản mục Sửa đổi Lần cuối

  Thư viện Tài liệu

Khuôn mẫu của Biểu mẫu Khuôn mẫu của Biểu mẫu  Thư viện này có chứa khuôn mẫu của biểu mẫu được quản trị viên chấp thuận đã được kích hoạt cho tập hợp trang web này.  0 8 năm trước
pages pages    100 4 năm trước
Tài liệu Chia sẻ Tài liệu Chia sẻ  Chia sẻ tài liệu với nhóm bằng cách thêm tài liệu vào thư viện tài liệu này.  0 10 năm trước

  Thư viện Hình ảnh

AlbumBox AlbumBox    57 4 năm trước
Bando Bando  Bản đồ  127398 4 năm trước
Hình ảnh bản tin Hình ảnh bản tin    17786 19 giờ trước
hinhbaucu hinhbaucu    3 8 năm trước
LeftMenuHinhQuangCao LeftMenuHinhQuangCao    14 14 tháng trước
RightMenuHinhQuangCao RightMenuHinhQuangCao    3 4 năm trước
Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh    0 10 năm trước
Thư viện video Thư viện video    2 10 năm trước
video_baucu video_baucu    2 9 năm trước

  Danh sách

CauHinh CauHinh    1 7 năm trước
Danh mục kênh tin Danh mục kênh tin    32 4 năm trước
Danh sách thủ tục Danh sách thủ tục    6 8 năm trước
DanhMucKenhTin DanhMucKenhTin    28 8 năm trước
DisplayStore DisplayStore    1 8 năm trước
Đơn vị Đơn vị    7 8 năm trước
Gopy_VBDT Gopy_VBDT  Gopy_VBDT  44 2 tuần trước
GopY_VBQPPL GopY_VBQPPL  GopY_VBQPPL  16 2 tháng trước
GopyDB GopyDB    0 10 năm trước
HitCounter HitCounter    1 Cách đây 1 phút
HtmlEditorDB HtmlEditorDB    63 8 tháng trước
Lịch Lịch  Sử dụng danh sách Lịch để được thông tin cuộc họp sắp đến, thời hạn và các sự kiện quan trọng khác.  0 10 năm trước
Lich_ThongBao Lich_ThongBao    0 8 năm trước
LichCongTac LichCongTac    2 3 năm trước
LichLamViec LichLamViec    0 8 năm trước
LienHeDB LienHeDB    1 10 năm trước
Lienhe_DB_new Lienhe_DB_new    2836 6 giờ trước
Liên kết Liên kết  Dùng danh sách Liên kết để liên kết đến các trang Web mà thành viên trong đội của bạn thấy hữu ích hoặc quan tâm.  0 10 năm trước
Lĩnh vực Lĩnh vực    5 5 năm trước
ListTest ListTest    0 8 năm trước
PageManager_XmlList PageManager_XmlList    5 8 tháng trước
SurveyAnswer SurveyAnswer    7 8 năm trước
SurveyQuestion SurveyQuestion  SurveyQuestion  2 8 năm trước
Tác vụ Tác vụ  Sử dụng danh sách Tác vụ để theo dõi công việc mà bạn hoặc nhóm của mình cần hoàn tất.  4 3 năm trước
TaiLieuPhoBienGiaoDucPhapLuat TaiLieuPhoBienGiaoDucPhapLuat    51 10 năm trước
Testing Testing    2 9 năm trước
Thông báo Thông báo  Sử dụng danh sách Thông báo để đăng tin nhắn trên trang chủ của trang web của bạn.  1 10 năm trước
Văn bản dự thảo Văn bản dự thảo  Văn bản dự thảo  0 7 năm trước
VBPL_CoQuanBanHanh VBPL_CoQuanBanHanh    1 3 năm trước
VBPL_DB VBPL_DB    0 5 năm trước
VBPL_LinhVuc VBPL_LinhVuc    2 8 năm trước
VBPL_Loai VBPL_Loai    1 7 năm trước

  Bảng Thảo luận

Thảo luận Nhóm Thảo luận Nhóm  Dùng danh sách Thảo luận Nhóm để lưu giữ các nội dung thảo luận kiểu nhóm tin theo chủ đề tương ứng cho đội của bạn.  0 10 năm trước

  Khảo sát

Không có khảo sát.

  Trang web và Không gian làm việc

Sharepoint Site Bầu cử 2011  2 giờ trước
Sharepoint Site Chỉ đạo điều hành  33 giờ trước
Sharepoint Site Đấu thầu mua sắm công  5 năm trước
Sharepoint Site Góp ý của Tổ chức & Cá nhân  5 năm trước
Sharepoint Site GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI  7 phút trước
Sharepoint Site Giới thiệu  2 phút trước
Sharepoint Site Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội  28 phút trước
Sharepoint Site Phường 1  28 phút trước
Sharepoint Site Phường 11  6 phút trước
Sharepoint Site Phường 12  2 giờ trước
Sharepoint Site Phường 13  36 phút trước
Sharepoint Site Phường 14  79 phút trước
Sharepoint Site Phường 15  4 phút trước
Sharepoint Site Phường 17  5 phút trước
Sharepoint Site Phường 19  7 phút trước
Sharepoint Site Phường 2  11 phút trước
Sharepoint Site Phường 21  60 phút trước
Sharepoint Site Phường 22  4 phút trước
Sharepoint Site Phường 24  18 phút trước
Sharepoint Site Phường 25  16 phút trước
Sharepoint Site Phường 26  Cách đây 1 phút
Sharepoint Site Phường 27  10 phút trước
Sharepoint Site Phường 28  3 phút trước
Sharepoint Site Phường 3  13 phút trước
Sharepoint Site Phường 5  Cách đây 1 phút
Sharepoint Site Phường 6  22 phút trước
Sharepoint Site Phường 7  10 phút trước
Sharepoint Site Tin tức sự kiện  Cách đây 1 phút
Sharepoint Site Thông tin cần biết  8 phút trước
Sharepoint Site Thông tin quy hoạch  38 phút trước
Sharepoint Site Thông tin tuyên truyền  5 năm trước
Sharepoint Site Thủ tục hành chính  4 phút trước
Sharepoint Site Thủ tục hành chính tại Phường  4 năm trước
Sharepoint Site ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG  3 giờ trước

  Thùng Rác

Thùng Rác Thùng Rác  Sử dụng trang này để khôi phục các khoản mục mà bạn đã xoá khỏi trang web này, hoặc để dọn sạch những mục đã xoá. 0