Modify settings and columns
  
Xem: 
Sắp xếp theo Tệp đính kèmDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Editor
Approver
Publisher
Checker
Tin tứcDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
36c96870-1683-4906-8963-7d0288679967
grp_banhanh
grp_duyet
grp_quantri
grp_banhanh
grp_quantri
grp_duyet
Giới thiệuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
fc3c7f1d-34fe-4f6c-9237-40c0f5d71500
grp_quantri
grp_duyet
grp_banhanh
grp_banhanh_hanche
grp_quantri
Thủ tục hành chínhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
aab4ffd7-0fbc-4ae4-8b89-5f09c1227ff8
grp_quantri
grp_duyet
grp_quantri
grp_banhanh
grp_quantri
grp_quantri
Giải quyết khiếu nạiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
a1c070fe-cac0-4a0a-a9b8-e83cc8e902a1
grp_banhanh
grp_duyet
grp_quantri
grp_banhanh
grp_quantri
grp_duyet
grp_quantri
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hộiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
8d1c0353-1485-44a8-a2a4-ccf4fbd90c44
grp_banhanh
grp_duyet
grp_quantri
grp_banhanh
grp_quantri
grp_duyet
grp_quantri
UBND Phường 1Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
390a9bb0-ced4-4727-b3f5-8b45469687b7
Phuong1
grp_duyet
grp_quantri
grp_banhanh
grp_quantri
grp_duyet
UBND Phường 2Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
d455e9f9-2ada-4123-a881-42db09ce137a
Phuong2
grp_duyet
grp_quantri
grp_banhanh
grp_quantri
grp_duyet
UBND Phường 3Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
ceeba302-b9bd-457a-845c-3c2ecf9f90cc
Phuong3
grp_duyet
grp_quantri
grp_banhanh
grp_quantri
grp_duyet
UBND Phường 5Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
29c61624-d4e8-4711-951a-db680d678d53
Phuong5
grp_duyet
grp_quantri
grp_banhanh
grp_quantri
grp_duyet
UBND Phường 6Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
1e4c0cc0-5fed-4281-86a4-25548ae0212d
Phuong6
grp_duyet
grp_quantri
grp_banhanh
grp_quantri
grp_duyet
UBND Phường 7Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
3ce229f9-49a8-4e07-89bd-cfb06badba3a
Phuong7
grp_duyet
grp_quantri
grp_banhanh
grp_quantri
grp_duyet
UBND Phường 11Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
f3e63e22-838f-4c06-a7ce-9616feba3efd
Phuong11
grp_duyet
grp_quantri
grp_banhanh
grp_quantri
grp_duyet
UBND Phường 12Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
34e4da83-f9ca-4b20-b0b4-5f0be4734a40
Phuong12
grp_duyet
grp_quantri
grp_banhanh
grp_quantri
grp_duyet
UBND Phường 13Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
a2617f50-46df-4cf9-9d6f-c5290116a03a
Phuong13
UBND Phường 13 Quận Bình Thạnh
grp_duyet
grp_quantri
grp_banhanh
grp_quantri
grp_duyet
UBND Phường 14Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
1be6f66f-b2c2-4447-ab47-126d063817b2
Phuong14
grp_duyet
grp_quantri
grp_banhanh
grp_quantri
grp_duyet
UBND Phường 15Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
00204032-fd26-4d52-bf7e-269e83d88a8f
Phuong15
grp_duyet
grp_quantri
grp_banhanh
grp_quantri
grp_duyet
UBND Phường 17Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
93c9afd7-18d4-41bf-b458-eba3d79d1ffc
Phuong17
grp_duyet
grp_quantri
grp_banhanh
grp_quantri
grp_duyet
UBND Phường 19Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
9feb6ff7-22e7-4c91-818e-a7cf628b44ab
Phuong19
grp_duyet
grp_quantri
grp_banhanh
grp_quantri
grp_duyet
UBND Phường 21Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
45875eea-1098-4eb1-b289-e6ff491ec207
Phuong21
grp_duyet
grp_quantri
grp_banhanh
grp_quantri
grp_duyet
UBND Phường 22Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
c6b62d31-cb0f-4b70-8652-55f7db428a7c
Phuong22
grp_duyet
grp_quantri
grp_banhanh
grp_quantri
grp_duyet
UBND Phường 25Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
e304bd75-3d6a-4478-abe5-a11946d1887c
Phuong25
grp_duyet
grp_quantri
grp_banhanh
grp_quantri
grp_duyet
UBND Phường 26Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
1e5e424f-fa96-4228-9722-fd9765539d09
Phuong26
grp_duyet
grp_quantri
grp_banhanh
grp_quantri
grp_duyet
UBND Phường 27Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
a249bb15-47dd-4c15-a27e-0eee178ad6ff
Phuong27
grp_duyet
grp_quantri
grp_banhanh
grp_quantri
grp_duyet
UBND Phường 28Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
accbc138-f7aa-4939-9bfb-f83385414fae
Phuong28
grp_duyet
grp_quantri
grp_banhanh
grp_quantri
grp_duyet
UBND Phường 24Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
0b4b1551-8f47-4070-a729-40599d0d21ea
Phuong1
grp_duyet
grp_banhanh
Phuong24
Phuong24Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
7be1a72f-a696-45a2-88e3-2ba256fae112
Phuong24
grp_duyet
grp_banhanh
grp_duyet
UBND Phường 24Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
c2a383fd-2e91-463c-9a8e-2490c56347d9
Phuong24
grp_duyet
grp_quantri
grp_banhanh
grp_quantri
Phuong24
Bầu cử 2011Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
fb5dd742-8b3d-435a-a6e0-2da09ff2a225
Grp_BanBienTap
grp_duyet
grp_banhanh
grp_duyet
Tìm kiếm